Montage of people of different ages, impairments and backgrounds enjoying sport

Hyfforddiant Cynnwys Anabledd y DU

Mae prosiect Hyfforddiant Cynnwys Anabledd y DU wedi bod yn garreg filltir – y gyntaf o’i bath mewn chwaraeon anabledd ac mae’n dynodi newid mawr yn arferion gweithio Sefydliadau Chwaraeon Anabledd y Gwledydd Cartref (SChAGC), sef Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloeg. 

Yn hanesyddol, mae hyfforddiant cynnwys anabledd wedi cael ei gyflwyno gan bob SChAGC a chan amrywiaeth o ddarparwyr allanol ym mhob un o’r pedair gwlad. Mae 5 fersiwn o weithdy HCA y DU yn awr ac mae’r fersiwn Hyfforddwyr a Gwirfoddolwyr yn un o’r rhain.  Mae hyn yn golygu y byddwch yn cael profiad penodol sy’n adlewyrchu amrywiaeth eich anghenion chi, ac yn datgan ac yn cadarnhau arferion da yn eich maes chi yn y diwydiant gweithgarwch corfforol, chwaraeon a hamdden. 


HCA y DU Lefel 1

Bwriad Dysgu: Mae'n rhoi cyflwyniad sylfaenol i ymarfer cynhwysol sydd wedi'i anelu at bawb sy'n awyddus i wneud sesiynau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn fwy cynhwysol.

 • Modiwl Dysgu Ar-lein 60 munud
 • Ar gael yn Gymraeg a Saesneg
 • Gellir ei gwblhau ar unrhyw adeg gyfleus
 • Wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth â Chwaraeon Anabledd yr Alban
 • Yn cynnwys fideos, cwisiau, a dyfernir tystysgrif ar y diwedd
 • Cost y pen yw £12.50

 

Cofrestrwch yn store.disabilitysportwales.com


HCA y DU Lefel 2

 

Bwriad Dysgu: Mae'n rhoi cyflwyniad i ymarfer cynhwysol a dealltwriaeth o'r theori y tu ôl iddo. Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at hyfforddwyr lefel 1 a thu hwnt sy'n awyddus i wneud sesiynau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn fwy cynhwysol. Mae'n ymdrin ag archwilio'n fanwl ddylanwad canfyddiadau a phrofiadau, deddfwriaeth a dosbarthiadau.

Modiwl Dysgu Ar-lein 60 munud a Sesiwn Theori Ystafell Ddosbarth Ddigidol 1 awr drwy Zoom

 • Ar gael yn Gymraeg, Saesneg, ac yn gwbl hygyrch
 • Yn cynnwys trafodaeth, myfyrio, a thystysgrif
 • Cost y pen yw £26.50
 • Wedi'i anelu at hyfforddwyr, hyfforddwyr arweiniol, ac uwch wirfoddolwyr

 

Cofrestrwch yn store.disabilitysportwales.com


HCA y DU Lefel 3

 

Bwriad Dysgu: Mae'n rhoi cyflwyniad i ymarfer cynhwysol sydd wedi'i anelu at hyfforddwyr arweiniol sy'n awyddus i wneud sesiynau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn fwy cynhwysol. Yn ymdrin â theori'r cwrs lefel 2, ynghyd â defnydd manwl o ymarfer cynhwysol gan ddefnyddio enghreifftiau ymarferol i ddangos sut y gall cynhwysiant fod yn rhan o'ch sesiynau.

Modiwl Dysgu Ar-lein 60 munud, Sesiwn Theori Ystafell Ddosbarth Ddigidol 2 awr drwy Zoom, a Sesiwn Ymarferol Wyneb yn Wyneb 2 awr

 • Ar gael yn Gymraeg a Saesneg
 • Yn cynnwys trafodaeth, myfyrio, chwaraeon ymarferol gweithgareddau, a thystysgrif
 • Cost y pen yw £55
 • Wedi'i anelu at hyfforddwyr arweiniol

 

Cofrestrwch yn store.disabilitysportwales.com


Yn y gweithdy, byddwch yn rhoi sylw i’r canlynol:

 • Canfyddiadau a Phrofiadau
 • Arferion hyfforddi da a’r goblygiadau 
 • Heriau o ran cymryd rhan a datrysiadau
 • Pwyntiau allweddol perthnasol i ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â hyfforddi a gwirfoddoli mewn chwaraeon
 • Llwybrau a dosbarthiad Chwaraeon Anabledd
 • Lle mae cael rhagor o help a chyfarwyddyd
 • Defnyddio’r rhain mewn amgylchedd ymarferol

Ewch i: store.disabilitysportwales.com

Mae’r Cyrff Rheoli Cenedlaethol yn gweithio mewn partneriaeth â SChAGC er mwyn creu gweithdai HCA y DU penodol i gampau ar gyfer eu hyfforddwyr – holwch eich Corff Rheoli i weld a oes HCA y DU (Penodol i Gamp) ar gyfer eich camp chi. 

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: