dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd

A girl with a hidden disability swimming at insport Series: Swim Bike Run

Canllawiau Hygyrchedd ar gyfer Canolfannau Hamdden

 

Yng Nghymru mae 23% o'r boblogaeth yn anabl. Mae ystadegau'n dangos bod lefelau cyfranogiad mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn sylweddol is mewn pobl anabl wrth i gymharu â phoblogaethau sydd ddim yn anabl. Mae hyn yn tynnu sylw at ba mor bwysig yw hi i ni fod yn gynhwysol a sicrhau ein bod yn ymwybodol o sut y gallwn gefnogi pobl anabl i fynd ati i ddefnyddio'n cyfleusterau a'n rhaglenni.

Sut gallwch chi wneud eich rhaglenni a digwyddiadau yn gynhwysol ar gyfer pobl anabl?

Cynllunio

 • Ymrwymiad gan bob unigolyn o fewn y sefydliad i ddarparu gwasanaeth cynhwysol.

 • Casglu, rhannu, a defnyddio dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth i gynyddu anabledd a gweithgaredd corfforol cynhwysol a darpariaeth chwaraeon.


Datblygu'r Gweithlu

 • Rhoi cyfle i staff munychu Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd, a chyfleoedd dysgu perthnasol eraill.

 • Datblygu rhaglen o Ddysgu Proffesiynol Parhaus sy'n cefnogi'r gweithlu i sefydlu a chynnal gwybodaeth ac ymarfer ynghylch anabledd a chynhwysiant.


Cyflwyno Rhaglenni

 • Gweithio gyda phartneriaid i sefydlu'r ystod o gyfleoedd sydd ar gael yn lleol.

 • Sicrhewch fod eich dosbarth neu raglenni yn hygyrch a bod offer neu ddulliau addysgu eraill ar gael.​​​​​​​


Cyfleusterau a Rhaglenni

 • Mae rhaglenni cyfleusterau hamdden yn dangos agwedd gynhwysol gydag opsiynau i bawb.

 • Sicrhewch bob amser fod yr amgylchedd fewnol ac yn allanol yn hygyrch er mwyn caniatáu mynediad i'ch canolfan, dosbarth neu raglen.

 • Cynhaliwch hunan-archwiliad o'ch cyfleusterau. I gael cyngor manylach ar ffyrdd y gall eich canolfan hamdden wella ei hygyrchedd i bobl anabl, lawrlwythwch ein Canllawiau Hygyrchedd ar gyfer Canolfannau (PDF).


Marchnata a Chyfathrebu

 • Mae deunyddiau a dulliau marchnata a chyfathrebu mewn arddulliau a fformatau hygyrch. Gwybodaeth bellach yma

 • Mae deunyddiau marchnata yn darlunio darpariaeth gweithgaredd corfforol cynhwysol.


Ymgysylltu â Phartner 

 • Ymgysylltu'n weithredol â phobl anabl leol i sicrhau bod rhaglenni presennol a rhaglenni'r dyfodol ar draws eich canolfannau yn adlewyrchu anghenion lleol.

 • Cyfleu neges cynhwysiant i ystod eang o bartneriaid.


Monitro a Gwerthuso

 • Ystyried y data yr ydych yn ei gasglu ynghylch darpariaeth gynhwysol ac ymgysylltu er mwyn cynllunio arfer yn y dyfodol.

Am fwy o wybodaeth am y rhaglenni insport ag adnoddau ychwanegol i gefnogi eich sefydliad, cysylltwch ag Uwch Swyddog insport Chwaraeon Anabledd Cymru, Donna Bullivant-Evans (Manylion cyswllt isod).

Donna Bullivant-Evans
Donna Bullivant-Evans
Uwch Swyddog insport
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi

I gael cyngor manylach ar ffyrdd y gall eich canolfan hamdden wella ei hygyrchedd i bobl anabl, lawrlwythwch ein Canllawiau Hygyrchedd ar gyfer Canolfannau (PDF). Rydym hefyd wedi creu dogfen Nodiadau er mwyn i chi allu gwneud nodiadau am sut mae'ch canolfan yn dod ymlaen ym mhob ardal.

Lawrlwythwch Canllawiau Hygyrchedd ar gyfer Canolfannau (PDF)

Lawrlwythwch y ddogfen Nodiadau atodol (PDF)

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: