Darpariaeth Gymunedol Gynhwysol yng Nghymru: Arolwg Clybiau a Sesiynau

A ydych chi'n ymwneud â darparu cyfleoedd cynhwysol yn eich cymuned?

Helpwch ni i ddeall yn well yr ystod o gyfleoedd cynhwysol a ddarperir ledled Cymru i bobl anabl.

Bob chwe mis, mae Chwaraeon Anabledd Cymru (mis Mawrth a Medi) yn cysylltu â chlybiau a sesiynau i nodi'r ddarpariaeth dros y 6 mis blaenorol.

​Bydd yr holl ymatebion cyflawn gan glybiau neu sesiynau yng Nghymru yn cael eu cynnwys mewn raffl, gydag un clwb neu sesiwn yn cael mynediad at werth £500 o Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd DU ac offer chwaraeon ar gyfer eu clwb neu sesiwn.

Ni ddylai'r arolwg gymryd mwy na 5 munud i'w gwblhau.

Cwblhewch yr arolwg

 


Beth ydym ni eisiau ei wybod?

Mae’r holiadur Clwb a Sesiynau wedi’i gynllunio i roi cipolwg ar y ddarpariaeth gynhwysol bresennol ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion anabl ledled Cymru a sut maent yn ymgysylltu â chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn y gymuned.

Bydd yr arolwg yn archwilio lefel bresennol y cyfranogiad, yr ystod o gyfleoedd, a maint y gweithlu sy’n darparu’r cyfleoedd hyn o fewn cymunedau ledled Cymru. Bydd yn cael ei rannu’n genedlaethol gan Chwaraeon Anabledd Cymru, a thrwy gefnogaeth partneriaid cenedlaethol, rhanbarthol a lleol i gynyddu’r gyfradd ymateb.

Mae'r cwestiynau'n canolbwyntio ar nifer y cyfleoedd, nifer y cyfranogwyr, a'r gweithlu sy'n cefnogi'r rhain. Mae'r arolwg hefyd yn rhoi cyfle i glybiau a sesiynau awgrymu meysydd a fformat cymorth a allai eu helpu i symud ymlaen drwy fanylu ar unrhyw offer, adnoddau a hyfforddiant a allai fod yn ddefnyddiol.


Pam mae angen y wybodaeth hon?

Mae’r holl ymatebion yn werthfawr o ran cefnogi Chwaraeon Anabledd Cymru i gael y darlun gorau o nifer y cyfleoedd sy’n bodoli i blant, pobl ifanc ac oedolion anabl gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol ym mhob rhan o Gymru. Yr arolwg hwn yw’r unig adnodd sy’n cofnodi’r ddarpariaeth o chwaraeon a gweithgarwch corfforol cynhwysol yn y gymuned ledled Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i lunio cymorth parhaus ar gyfer darparwyr cynhwysol a phobl anabl sy’n dymuno manteisio ar gyfleoedd ledled Cymru. Mae hefyd yn ein galluogi i ddadansoddi hyn ar gyfer cyfranogwyr a'r gweithlu yn ôl ardal, grŵp demograffig, a math o weithgaredd.


Sut mae'r arolwg yn gweithio?

Bob chwe mis, mae Chwaraeon Anabledd Cymru (mis Mawrth a Medi) yn cysylltu â chlybiau a sesiynau i nodi'r ddarpariaeth dros y 6 mis blaenorol.

Rydym wedi cynllunio'r holidaur i fod mor hawdd i'w gwblhau â phosibl. Gellir cwblhau'r holidaur ar gyfrifiaduron bwrdd gwaith, gliniaduron, tabledi, neu ffôn symudol.

Gellir cynnal yr holiadur ar unrhyw adeg yn ystod y mis a neilltuwyd, yn dibynnu ar yr hyn sy'n gweithio orau i'r clwb neu'r sesiwn unigol dan sylw.


Pa mor hir fydd yr arolwg yn ei gymryd?

Ni ddylai'r holiadur gymryd mwy na 5 munud i'r clwb neu sesiwn ei gwblhau.

Bydd yr holl ymatebion cyflawn gan glybiau neu sesiynau yng Nghymru yn cael eu cynnwys mewn raffl, gydag un clwb neu sesiwn yn cael mynediad at werth £500 o Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd DU ac offer chwaraeon ar gyfer eu clwb neu sesiwn.


Diogelu Data

Cedwir yr holl ymatebion yn unol â GDPR. Dim ond mewn perthynas â chyfleoedd datblygu clwb drwy Chwaraeon Anabledd Cymru, neu'r Corff Llywodraethu Chwaraeon Cenedlaethol perthnasol neu'r awdurdod lleol y bydd unrhyw fanylion cyswllt a ddarperir yn cael eu defnyddio.

Mae Hysbysiad Preifatrwydd Chwaraeon Anabledd Cymru ar gael yma


Cefnogaeth Pellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg neu os hoffech gael cymorth i ymateb, cysylltwch â Chwaraeon Anabledd Cymru drwy office@disabilitysportwales.com neu eich Uwch Swyddog eich Partneriaeth Ranbarthol.


Telerau ac Amodau ar gyfer y raffl

 1. Bydd pob clwb neu sesiwn cymwys sy'n cwblhau'r arolwg yn cael ei gynnwys mewn raffl i ennill y buddsoddiad o £500 yn eu clwb, wedi'i ddarparu fel talebau offer gwerth £250 a phecyn Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd DU gwerth £250.
 2. Nid yw'r wobr yn drosglwyddadwy ac nid oes ganddi gyfwerth ag arian parod. Os na all Chwaraeon Anabledd Cymru ddarparu talebau offer, bydd offer yn cael ei brynu gan Chwaraeon Anabledd Cymru ar ran y clwb neu'r sesiwn buddugol.
 3. I fod yn gymwys ar gyfer y raffl, rhaid i'r clwb, sefydliad a/neu sesiwn(au) a enwir yn yr arolwg fod:
  • Wedi'i leoli yng Nghymru, y Deyrnas Unedig
  • Cyflwyno sesiynau chwaraeon neu weithgarwch corfforol rheolaidd y gellir eu dangos os gofynnir am hynny
 4. Un cais fesul clwb, sefydliad neu berson sy'n cynnig sesiynau chwaraeon neu weithgaredd corfforol yng Nghymru, y Deyrnas Unedig. Gallwch gwblhau’r arolwg sawl gwaith os ydych yn gyfrifol am nifer o wahanol gynigion chwaraeon cymunedol o fewn eich sefydliad, ond dim ond unwaith y bydd yr un sefydliad yn gymwys ar gyfer y raffl.
 5. I fod yn gymwys i ennill, mae'n rhaid derbyn eich atebion arolwg rhwng Dydd Sul 31 Mawrth 2024 12:00 a 23:59 (11:59yp). Mae'n bosibl y bydd cyflwyniadau arolwg a dderbynnir ar ôl yr amser hwn yn cael eu cynnwys yn yr arolwg data, ond ni fydd yn cael ei gyfrif fel ceisiadau sy'n gymwys i'w cynnwys yn y raffl fawr.
 6. Cysylltwch â office@chwaraeonanableddcymru.comos dymunwch gwblhau'r arolwg, ond bod angen yr arolwg mewn fformat arall.
 7. Bydd y clwb, sefydliad neu berson sydd wedi ennill y buddsoddiad yn eu clwb neu sesiwn yn cael eu hysbysu ar neu cyn Dydd Llun Ebril 8 2024 . Cysylltir â nhw trwy'r cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd wrth gwblhau'r arolwg.
 8. Os na fydd yr enillydd yn ymateb o fewn 14 diwrnod o gysylltu ag ef, neu os yw am unrhyw reswm yn anghymwys i ennill, bydd y raffl yn cael ei hail-dynnu a chysylltir ag enillydd newydd. Bydd y broses hon yn ailadrodd os oes angen nes bod enillydd wedi'i gadarnhau.

Pynciau yn yr erthygl hon:
Chwaraeon Cymunedol

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: