Bydd Gwobrau Chwaraeon Anabledd Cymru eleni yn cael eu darlledu ar-lein ddydd Gwener 24 Mehefin a byddant yn dathlu blwyddyn eithriadol o gyflawniadau gan athletwyr, sefydliadau, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr – o chwaraeon yn y gymuned i Gemau Paralympaidd yr Haf a'r Gaeaf.
 
Yn dilyn llwyddiant seremoni wobrwyo'r llynedd – yr oedd croeso i bawb yng Nghymru ei fynychu, gan ddenu y cynulleidfa mwyaf erioed – bydd gwobrau 2022 unwaith eto yn seremoni rithwir.
 
Yn cael ei gynnal gan y darlledwr Sam Lloyd a tair gwaith pencampwr paralympaidd a phencampwr y byd chwe gwaith mewn disgws a shot put Aled Davies, bydd y seremoni'n arddangos cryfder a dyfnder y dalent ddatblygol ac elitaidd sydd yng Nghymru.
 
Bydd hefyd yn dathlu 10 mlynedd o'r rhaglen hynod lwyddiannus, insport, sy'n gweithredu fel pecyn cymorth ar gyfer newid diwylliannol cynhwysol  clybiau, Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, datblygu chwaraeon a sefydliadau'r Trydydd Sector. Bu'r gwaith a wnaeth insport dros y 10 mlynedd diwethaf i sefydlu arferion cynhwysol o fewn y sector yn bwerus.
 
Arddangoswyd llwyddiant y rhaglen insport yng Nghymru hefyd pan ddaeth Undeb Rygbi Cymru yn Gorff Llywodraethu Cenedlaethol cyntaf i gyrraedd y Safon Aur insport, cydnabod ei ymrwymiad i ddarparu 'crys i bawb' ar draws gwahanol fformatau'r gêm yng Nghymru.
 
Mae'r Digwyddiadau Cyfres insport a gefnogir gan SPAR hefyd wedi galluogi cysylltiadau rhwng miloedd o bobl anabl o bob oed i chwaraeon a chyfleoedd lleol o fewn Clybiau insport; ac wedi gweld rhai ohonynt, fel Beth Munro, yn mynd ymlaen i ennill medal yn y Gemau Paralympaidd.
 
Yn ychwanegol, mae'r rhaglen Hwb Llwybr Perfformiad wedi'i neilltuo i ddod o hyd i, Ysbrydoli, cefnogi a hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o athletwyr – galluogi unigolion i gyrraedd eu potensial o fewn chwaraeon. Mae wedi mwynhau ei 12 mis mwyaf llwyddiannus erioed, gyda rhaglen brysur arall o weithgareddau yn dechrau yn yr hydref.
 
Cyn hynny mae Gŵyl Chwaraeon Para (1-7 Awst). Wedi'i leoli mewn lleoliadau ym Mae Abertawe a'r cyffiniau, bydd yr Ŵyl Chwaraeon Para gyntaf yn wledd o chwaraeon para i bobl o bob oed roi cynnig arni – ynghyd â rygbi cadair olwyn, twrnameintiau saethu a rygbi byddar. Daw'r ŵyl wythnos o hyd i ben gyda rasys Pencampwriaeth Haearn Prydain a Phencampwriaeth Triathlon Prydain.
 
A bydd Tîm Cymru yn anfon tîm cryf o obeithion i Gemau'r Gymanwlad yn Birmingham (24 Gorffennaf-8 Awst) – gan gynnwys y gwesteiwr gwobrau rhithwir Chwaraeon Anabledd Cymru Aled Davies, a fydd yn anelu am ei aur cyntaf yn y Gymanwlad!
 
Felly gydag ychydig fisoedd prysur o chwaraeon para Cymunedol ac elît o'n blaenau, Mehefin 24ain yw'r amser perffaith i ymlacio, adlewyrchu a dathlu blwyddyn o lwyddiant eithriadol i Chwaraeon Anabledd Cymru.
 
Ac yn arwain y gwobrau fydd cyhoeddiadau pwy sydd wedi ennill y pum categori uchaf:

  • Gwobr insport
  • Athletwr Newydd y Flwyddyn
  • Ysbrydoli Fy Nhaith
  • Athletwr y Flwyddyn
  • Gwobr Cyflawniad Oes Jim Munkley

“Bu'r gwobrau bob amser yn gyfle i ddathlu'r gwaith anhygoel mae pobl a sefydliadau yng Nghymru yn gwneud ar gyfer chwaraeon cynhwysol ac anabl,” meddai Fiona Reid, Prif Swyddog Gweithredol, Chwaraeon Anabledd Cymru.
 
“Y tu ôl i bob athletwr a chyfranogwr mae rhwydwaith enfawr o bobl, a dyma'r amser y gall cyflawniadau pawb ddisgleirio.”
 
“Llynedd, oherwydd yr amgylchiadau yr oeddem i gyd ynddynt, bu'n rhaid i ni wneud ein gwobrau'n wahanol a dysgom lawer o hynny. Yr oedd yn anhygoel cael Cymru gyfan fel y lleoliad lle gellid rhannu llwyddiannau pobl, ac yr oeddem am greu hynny eto.
 
“Yn ystod cyfnod y deuddeg mis diwethaf sydd wedi bod yn gwbl unigryw, edrychwn ymlaen at rannu straeon y bobl a'r sefydliadau sydd wedi bod yn sail i gynifer o bethau rhyfeddol ac wedi'u cyflawni."
 
Bydd gwobrau rhithwir Chwaraeon Anabledd Cymru yn dechrau am 7yh Dydd Gwener 24eg Mehefin a gellir ei weld ar-lein yma:

YouTube or Facebook

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Paul Evans Swyddog Cyfathrebu DSW ar: paul@lloydbell.co.uk / 07710 743167 


Pynciau yn yr erthygl hon:
Disability Sport Wales Awards

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: