dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd

Llun o: James Ledger in DSW Podcast conversation with Funmi Oduwaiye


Roedd cwmnïau gan gynnwys BBC Cymru Wales, URC, Whisper, Cymdeithas Chwaraeon Cymru, Yr Urdd, Siambrau Cymru, Clwb Speakeasy, yr Youth Sport Trust, Nofio Cymru, cylchgrawn Sportin Wales, Chwaraeon Cymru a Lloyd Bell Productions ar y safle i drafod cyfleoedd gyrfa a llwybrau chwaraeon, a darparwyd cinio gan AF Blakemore Ltd (SPAR UK).
 
Roedd recordiad byw arbennig hefyd o Bodlediad Chwaraeon Anabledd Cymru, gyda’r cyflwynydd, y sbrintiwr T11 James Ledger, yn sgwrsio gyda'r athletwraig Funmi Oduwaiye (sydd newydd ddychwelyd i'w chartref yng Nghaerdydd ar ôl cystadlu ym Mhencampwriaethau Para Athletau'r Byd am y tro cyntaf), chwaraewraig Pêl Fasged Cadair Olwyn ryngwladol Cymru, Libi Phillips (sy’n chwarae i Saethyddwyr Met Caerdydd yn Uwch Gynghrair Pêl Fasged Cadair Olwyn Merched Prydain) a Chloe Jordan (Swyddog Prosiect Cymru yn yr Youth Sport Trust, cyd-Gadeirydd Panel Ieuenctid Ffederasiwn Hoci Ewrop, a Chynrychiolydd Ifanc ar gyfer ENGSO Youth ar y gweithgor addysg a chyflogadwyedd, ac a oedd hefyd yn un o aelodau cychwynnol Bwrdd Ieuenctid Cenedlaethol ChAC pan gafodd ei sefydlu yn 2016).
 
Roedd Tramshed Caerdydd yn lleoliad delfrydol, nid yn unig oherwydd ei fod yn lleoliad adloniant amlweddog a hygyrch gwych ond hefyd mae’n gartref i Whisper Cymru, a fydd yn cynhyrchu ac yn darlledu’r sylw i Gemau Paralympaidd Paris 2024 o'i ganolfan yng Nghaerdydd.
 
Roedd y Digwyddiad Arweinwyr Ifanc Anabl mewn Chwaraeon yn Ysbrydoli Cysylltiadau yn un o nifer o ddigwyddiadau y mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn eu cynnal gyda ffocws ar thema #DimOndGofyn #JustAsk, a’r gobaith yw y bydd yn dod yn ddigwyddiad blynyddol.

James Ledger in DSW Podcast conversation with Libi Phillips

Dywedodd Fiona Reid, Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Anabledd Cymru: “Roedd yn wych bod yn rhan o’r digwyddiad heddiw. Y nod oedd cysylltu pobl ifanc anabl â chyflogwyr a sefydliadau sy’n darparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau arwain ar gyfer chwaraeon yn y dyfodol, ac ysbrydoli’r bobl ifanc hynny i gyflawni eu potensial fel athletwyr neu fel rhan o’r gweithlu ehangach. Roedd y digwyddiad wir yn fan cychwyn gwych ar gyfer hynny. Roedd yr amrywiaeth o bartneriaid oedd yma i gefnogi’r digwyddiad ac arddangos eu cyfleoedd i bobl ifanc anabl yn rhyfeddol. Mae hwn yn ddigwyddiad a fydd yn parhau i dyfu a chysylltu pobl. Ychwanegodd y podlediad byw at hynny, gan ddal straeon tri arweinydd gwych, sydd â dyfodol gwych o'u blaen; ac mae cymaint mwy o bobl ifanc anabl sydd â photensial tebyg sydd ddim efallai’n cysylltu â’r cyfleoedd y gall y sector chwaraeon eu cynnig – rydyn ni eisiau bod yn rhan o newid hynny.”

James Ledger in DSW Podcast conversation with Chloe Jordan

Dywedodd Liam Scott, Pennaeth Rhanbarthau a Chynhwysiant Rygbi URC: “Ers 2016 mae URC wedi bod yn gwneud ymdrechion enfawr i sicrhau bod rygbi ar gael i bawb. O gêm y merched i’n strategaeth gynhwysiant i gynnwys pobl mewn rygbi cadair olwyn, clybiau cymunedol cynhwysol, rygbi i bobl â nam ar eu golwg, ymgysylltu â phobl fyddar Cymru, a phob math o gyfleoedd eraill fel bod pawb yng Nghymru yn cael cyfle i fod yn rhan o fformat y gêm sy'n addas i'w dyheadau, eu hanghenion a'u galluoedd. Rydyn ni’n ffodus iawn bod gennym ni dri chant o glybiau rygbi brics a morter ar draws Cymru sydd, yn hanesyddol, yn ganolbwynt i’w cymunedau – llefydd lle gall pobl gysylltu, cyfarfod â ffrindiau newydd a chael profiadau cadarnhaol. Mewn byd perffaith, fe fyddem yn hoffi i bob un o’r 3.2 miliwn o bobl yng Nghymru gael pwynt cyswllt ag Undeb Rygbi Cymru. Mae gan URC safon Aur insport, un o’r Cyrff Rheoli Cenedlaethol cyntaf i gyflawni hynny, ac rydyn ni’n parhau i dyfu ein hymrwymiad i ‘grys i bawb’ ar draws y gwahanol fformatau o’r gêm yng Nghymru.”
 
Dywedodd Darren Carew, Rheolwr Cynhwysiant Cenedlaethol URC: “I ni, mae’n ymwneud â chynnig cyfleoedd i bawb ac mae URC wedi bod ar y siwrnai yma ers amser maith. Ni yw’r Corff Rheoli Cenedlaethol mwyaf yng Nghymru, felly mae gennym ni gyfrifoldeb i’n cymuned ac i adlewyrchu’r gymuned honno – ac nid yw’n ymwneud â dynion canol oed yn chwarae rygbi ar y penwythnos yn unig mwyach. Fel sefydliad rydyn ni wedi gallu addasu i anghenion y bobl. Mae gen i anableddau fy hun ac rydw i'n hyfforddwr eithaf da, felly mae mwy na dim ond cyfleoedd chwarae. Os ydych chi eisiau gwirfoddoli, dod yn ddyfarnwr, hyfforddwr, neu ddod yn brentis, mae cyfleoedd ar gael i chi a dyna pam rydyn ni yma heddiw.”
 
Dywedodd Amy Brumby, Rheolwr Datblygu Chwaraeon a Llwybrau Nofio Cymru: “Mae digwyddiadau fel Arweinwyr Ifanc Anabl yn bwysig i Nofio Cymru er mwyn ein galluogi ni i ddangos bod nofio a gweithgareddau dŵr yn amgylchedd cynhwysol. Rydyn ni eisiau annog pawb i gymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr, o weithgareddau sy'n seiliedig ar gyfranogiad i lefel elitaidd mewn para nofio a rhoi cynnig ar wahanol fathau o chwaraeon dŵr, fel polo dŵr, deifio, nofio artistig. Ein cenhadaeth ni yw dangos bod gweithgareddau dŵr ar gyfer pawb, am oes, a gwneud yn siŵr bod gennym ni lwybrau i unrhyw un ddod i fwynhau bod yn y dŵr ac o’i gwmpas.”
 
Dywedodd Funmi Oduwaiye: “Mae digwyddiadau fel y diwrnod Arweinwyr Ifanc Anabl mor bwysig i ymgysylltu â phobl ifanc sydd ddim yn gwybod am y cyfleoedd sydd ar gael. Mae chwaraeon yn rhywbeth gwych sy'n dod â phobl at ei gilydd ac mae'r hyn y gallwch chi ei gyflawni yn aml ymhell y tu hwnt i'r hyn rydych chi'n credu sy'n bosibl. Fe wnes i roi cynnig ar lawer o chwaraeon gwahanol cyn dechrau yn y byd athletau – nofio, pêl rwyd, tennis, sglefrio ffigur, rygbi a hefyd ballet. Roedd fy ngwneud i'n ymwybodol o'r holl gyfleoedd gwahanol a rhoi cynnig ar bopeth yn rhywbeth roedd mam wedi fy annog i i'w wneud yn fawr, ac fe arweiniodd hynny at Bencampwriaethau Para'r Byd i mi. Fe wnes i wylio rhaglen ddogfen ar y teledu o’r enw Rising Phoenix ac roeddwn i’n cystadlu yn erbyn un o’r bobl oedd yn serennu yn y rhaglen honno ym Mharis, sydd i mi yn gwbl wallgof! Mae gen i fwy o ddiddordeb mewn chwaraeon anabledd nag unrhyw gampau eraill oherwydd ’fyddwch chi ddim yn clywed straeon fel rydych chi’n eu clywed mewn chwaraeon anabledd. Mae’n hwyl, mae’n gyffrous, mae’n ddiddorol ac mae chwaraeon yn dod â phobl at ei gilydd.”
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Paul Evans, Swyddog Cyfathrebu ChAC, ar: paul@lloydbell.co.uk / 07710 743167


Pynciau yn yr erthygl hon:
Undeb Rygbi Cymru (URC)Swim WalesSPAR UK (AF Blakemore Ltd)UrddSport Wales

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: