Wedi’i gynnal yng Nghanolfan yr Holl Genhedloedd Caerdydd, mae’r fformat yn annog ysbrydoliaeth a chysylltiad trwy gynnwys:

  • cinio rhwydweithio anffurfiol

  • arddangosfa cyfleoedd (tebyg i ffair gyrfaoedd)

  • recordiad byw o bodlediad Chwaraeon Anabledd Cymru, yn cynnwys panel o bobl ifanc anabl mewn chwaraeon, ochr yn ochr â chynghreiriaid nad ydynt yn anabl.

  • gweithdy ymgeisio a chyfweld mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru

Mae wedi’i gynllunio fel digwyddiad hamddenol, cynhwysol sy’n hyrwyddo Arweinwyr Ifanc a sefydliadau sy’n eu cefnogi.

Dyma ail randaliad y digwyddiad ar ôl lansiad llwyddiannus yn 2023. Thema digwyddiad y llynedd oedd #JustAsk; diwylliant o gael ei annog i ofyn cwestiynau didwyll am anabledd a chynhwysiant. Mae thema eleni yn cael ei datblygu ar hyn o bryd gan Fwrdd Ieuenctid Cenedlaethol ChAC a James Ledger— troellwr T11 a gwesteiwr Podlediad Chwaraeon Anabledd Cymru. Cadwch olwg am fwy o wybodaeth ar thema eleni!


Podlediad byw / Panel Vodcast

Nod Podlediad Chwaraeon Anabledd Cymru yw ysbrydoli gwrandawyr gyda straeon gwirioneddol ysbrydoledig gydag enwogion y byd chwaraeon sydd wedi goresgyn rhwystrau sylweddol i fyw bywydau anhygoel.

Bydd Diwrnod Ysbrydoli Cysylltiadau yn cynnwys recordiad byw o'r podlediad, wedi'i rannu'n dair sesiwn yn trafod tri phwnc.

Bydd trafodaethau panel a chyflwyniadau gan siaradwyr gwadd yn ystod y digwyddiad yn hyrwyddo cyfranogiad ac ymgysylltiad pobl ifanc yn y sector mewn amgylchedd hamddenol a chynhwysol.

 

Arddangosfa Cyfleoedd

Bydd hefyd sesiwn rwydweithio ar ôl cinio gydag ardal ar gyfer stondinau lle gall sefydliadau arddangos eu cyfleoedd i'r arweinwyr ifanc sy'n mynychu. Gallai’r rhain gynnwys cyfleoedd gwaith, mynediad at gymorth neu wasanaethau gan y sefydliad, prentisiaethau, cymwysterau, cyfleoedd gwirfoddol ac ati.
 

Tocynnau

Mae tocynnau i bobl ifanc wedi cael eu noddi gan ein partneriaid digwyddiad hael, felly maent ar gael AM DDIM i unrhyw berson anabl 24 oed neu iau:

Supported by Welsh Rugby Union, BBC Cymru Wales, Cardiff Metropolitan University, Whisper Cymru and Youth Sport Trust.


Pynciau yn yr erthygl hon:
CyffredinolChwaraeon CymunedolChwaraeon ElitaiddUndeb Rygbi Cymru (URC)

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: