dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd

Bydd y bartneriaeth estynedig yn galluogi Chwaraeon Anabledd Cymru a SPAR i adeiladu ar lwyddiannau'r bartneriaeth 3 blynedd gychwynnol a pharhau i ddarparu cyfleoedd chwaraeon cynhwysol i oedolion a phobl ifanc anabl mewn cymunedau ledled Cymru.  Er gwaethaf heriau'r pandemig, fe wnaeth y partneriaethau ffynnu a chyflwyno cyfleoedd ar draws Cymru i bobl anabl barhau yn actif mewn ffordd ddiogel a gwahanol.

Am y tair blynedd i ddod, prif ffocws y bartneriaeth fydd cefnogi Chwaraeon Anabledd Cymru i gynnal y digwyddiadau Cyfres insport, gyda'r bwriad o agor gweithgaredd corfforol a chwaraeon cynhwysol i blant, pobl ifanc ac oedolion anabl ar draws Cymru.  Mae'r digwyddiadau ar ffurf ystod o gyfleoedd, o fewn amgylchedd lleol ac yn cael eu darparu gan glybiau insport lleol a Chyrff Rheoli Cenedlaethol sy'n sicrhau llwybr o'r digwyddiadau hynny i glybiau a sesiynau lleol cynhwysol o ansawdd da (Clybiau insport).

Gan arddangos pa gyfleoedd cynhwysol sydd ar gael yn lleol, mae'r fformat yn galluogi cyfranogwyr, hyfforddwyr, a rhwydwaith ehangach o wirfoddolwyr i ehangu eu profiadau, cael mynediad at chwaraeon nad ydynt efallai wedi ystyried eu bod ar gael neu'n hygyrch, a gwneud cysylltiadau â chlybiau lleol a chymuned ehangach; darparu cyfleoedd gwych, cynaliadwy o fewn amgylchedd cynhwysol. Yr elfen allweddol i gyfranogwyr, hyfforddwyr, a'r gwirfoddolwyr gwych yw cael hwyl ac mae darpariaeth i bawb waeth beth fo'u nam neu eu profiad o fod yn actif neu'n cymryd rhan mewn chwaraeon yn y gorffennol.  Bydd cyfle addas i bawb.

Mae Awdurdodau Lleol, Cyrff Rheoli Cenedlaethol ar gyfer chwaraeon, a Chlybiau insport yn cefnogi'r digwyddiadau ledled Cymru, gyda phob digwyddiad yn amrywio o ran maint.  Mae’r campau yn cynnwys saethyddiaeth, pêl-droed, criced, tennis bwrdd, pêl-fasged cadair olwyn, bowliau, beicio, tennis, rygbi cadair olwyn, carate, rasio cadair olwyn, boccia, golff, jiwdo, gymnasteg, dringo, a llawer mwy. 

Dywedodd Fiona Reid, Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Anabledd Cymru, "rydym yn falch iawn bod y bartneriaeth yn parhau am 3 blynedd arall.  Mae tîm SPAR wedi bod yn hynod gefnogol ac yn angerddol dros gysylltu pobl anabl lleol â gweithgarwch cynhwysol lleol.  Mae cymaint o gyfleoedd gwych yn cael eu darparu gan hyfforddwyr a gwirfoddolwyr yn eich cymuned leol, a chymaint o wahanol chwaraeon ar gael i ennyn eich diddordeb a chyflawni eich potensial.  Rydym yn falch iawn o'r ffordd mae'r digwyddiadau yn cysylltu pobl, ac mae hwn yn gyfle cyffrous i adeiladu ar lwyddiant y tair blynedd gyntaf a pharhau i roi sylw i gyfleoedd cynhwysol ledled Cymru.”

Dywedodd Sarah Ellis, Cyfarwyddwr Marchnata Grŵp SPAR Wholesaler AF Blakemore, "Rydym yn hynod falch o'n perthynas â Chwaraeon Anabledd Cymru ac rydym yn falch iawn y gallwn barhau i gefnogi’r gwaith o gynnig chwaraeon cynhwysol i gymunedau Cymru. Mae ein siopau SPAR wedi'u gwreiddio yng nghanol cymunedau, yn cael eu rhedeg gan bobl leol ar gyfer pobl leol ac rydym wedi gweld yn uniongyrchol sut y gall gwaith Chwaraeon Anabledd Cymru sicrhau bod pob aelod o'r gymuned yn cael y cyfle i fwynhau manteision gydol oes gweithgarwch corfforol.  Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Fiona a'i thîm am dair blynedd arall.

Mae gwybodaeth am ddigwyddiadau Cyfres insport sydd ar y gweill i’w gweld yn https://www.insportseries.co.uk/, gan gynnwys cyfle i gofrestru i fynd i ddigwyddiadau mynediad rhad ac am ddim. 

Diwedd


Os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Chwaraeon Anabledd Cymru ynoffice@disabilitysportwales.com

Nodiadau i’r Golygyddion: 

A.F. Blakemore yw'r adran fwyaf o SPAR UK, sy'n berchen ar 280 o siopau SPAR ac yn gwasanaethu mwy na 960 ledled Cymru a Lloegr. Dyma ychydig mwy o wybodaeth am https://www.afblakemore.com/


Pynciau yn yr erthygl hon:
CyffredinolUndeb Rygbi Cymru (URC)Rygbi Cadair Olwyn Prydain Fawr (GBWR)SPAR UK (AF Blakemore Ltd)Rygbi Cadair Olwyn

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: