dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd

Paralympian Hollie Arnold talking at the Urdd #FelMerch conference

Mae'r Urdd wedi gwneud cynnydd cyson gyda’r rhaglen 3ydd Sector insport, ac wedi bod yn llwyddiannus yn eu taith o ruban hyd at Aur mewn 5 mlynedd. Dyma gyflawniad gwych ac yn hynod arwyddocaol o fewn blwyddyn Canmlwyddiant yr Urdd.

Tom Rogers (Rheolwr Partneriaethau, Chwaraeon Anabledd Cymru)

“Ers ymuno â rhaglen 3ydd Sector insport yn 2017, a chyrraedd y safon Rhuban yn 2018, mae’r Urdd wedi tyfu a datblygu eu cynnig cynhwysol i bobl anabl yn barhaus.

Ar ôl gweithio ochr yn ochr â nhw mewn rôl gefnogol dros y cyfnod hwn, rwyf wedi gallu gweld yr angerdd a’r ymrwymiad i ddatblygiad parhaus o darpariaeth gynhwysol ac anabledd-benodol ar draws y mudiad.  Ceir dull gweithredu cyson sydd wedi’i wreiddio i sicrhau bod cynhwysiant wrth wraidd eu cyflawniad gyda nifer o lwyddiannau ar draws y portffolio cystadleuaethau cynhwysol yn arbennig.

Mae cyflawni’r safon Aur yn golygu bod agwedd gynhwysol at gymunedau o bobl anabl yn rhan annatod o strategaethau’r mudiad a’r modd y mae’n darparu rhaglenni, gyda dealltwriaeth, awydd, ac ymrwymiad clir i dwf parhaus. Wrth ennill gwobr Aur insport 3ydd Sector, mae’r Urdd fel y mudiad 3ydd Sector cyntaf i gyrraedd y safon, wedi arwain y ffordd wrth godi’r disgwyliad bobl anabl ddisgwyl cael eu cynnwys o fewn darpariaeth chwaraeon a gweithgareddau ledled Cymru. Gan weithio ar draws nifer o chwaraeon a nifer o sectorau mae’r ystod o ddarpariaeth gynhwysol sydd ar gael drwy’r mudiad a’i bartneriaid yn ychwanegu gwerth gwirioneddol i’r sector chwaraeon ehangach yng Nghymru.

Rwy’n edrych ymlaen at barhau i weithio mewn partneriaeth â’r Urdd wrth iddynt barhau i ddatblygu eu darpariaeth yn y maes hwn, gyda chynhwysiant yn rhan hanfodol o’u strategaeth wrth symud ymlaen a nod clir i ddarparu arlwy’r Urdd i bawb.”

Llongyfarchiadau i'r Urdd am gyflawni y Safon Aur insport Trydydd Sector

Dywedodd Sian Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd:

 “Ar ran yr Urdd, hoffwn ddiolch i Chwaraeon Anabledd Cymru am yr anrhydedd yma.  Braint yw cael derbyn y wobr aur insport, ac ar ddiwedd blwyddyn canmlwyddiant y Mudiad mae’n anrhydedd ychwanegol i allu dweud mai’r Urdd yw’r sefydliad trydydd sector cyntaf yng Nghymru i dderbyn y gydnabyddiaeth bwysig yma.  

“Mae derbyn y wobr aur yn ganlyniad o siwrne bedair blynedd, a hoffwn ddiolch i’r holl staff a gwirfoddolwyr am eu gwaith caled, ymroddiad a phenderfynoldeb sydd wedi sicrhau ein bod yn cyrraedd y nod bwysig hon. 

“Uchelgais yr Urdd yw cynnig gwasanaeth a chyfleodd cyfartal yn y Gymraeg i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru. Hoffwn ddiolch i Chwaraeon Anabledd Cymru am helpu’r Mudiad drwy addysgu a rhannu gwybodaeth fel y gallwn addasu ein gweithgareddau i gynnig cyfleoedd arbennig i bawb. 

“Er ein bod wedi cyrraedd y wobr aur, mae’r sgwrs a’r dysgu yn dal i barhau, ac edrychwn ymlaen at ddatblygu ein gweithgareddau ymhellach wrth gyd-weithio â’r sefydliad arbennig yma dros y blynyddoedd i ddod.”

3x3 Wheelchair basketball at the Urdd Urban Games

Fiona Reid (Prif Swyddog Gweithredol, Chwareon Anabledd Cymru)

"Drwy gydol taith insport 3ydd Sector yr Urdd maent wedi dangos parodrwydd a brwdfrydedd i wreiddio cynhwysiant i pobl anabl yn eu ffordd o feddwl, cynllunio a chyflwyno. 

"Maent wedi sicrhau eu bod yn cael y sylfeini’n gywir, ac o’r pwynt hwnnw ymlaen daeth popeth yn gyfle iddynt ehangu eu cynnig yn wirioneddol fel ei fod yn gryfach i bobl ifanc anabl. 

"Mae eu hymagwedd wedi bod yn enghraifft wirioneddol o sut y bwriadwyd defnyddio insport 3rd Sector, fel cymorth, arweiniad a chyfle i ymgysylltu’n fwy cynhwysol â’r gymuned. 

"Mae ennill Aur yn adlewyrchiad gwych o’u parodrwydd i ‘wrando’, eu hagwedd ragweithiol a’u hymrwymiad gwirioneddol i gynnwys trwy gyfrwng y Gymraeg. Llongyfarchiadau i bawb yn Yr Urdd Gobaith Cymru!"

Rhaglenni insport Chwaraeon Anabledd Cymru

Un o brif flaenoriaethau strategol Chwaraeon Anabledd Cymru yw sefydlu partneriaeth effeithiol ar gyfer diwylliant sector cynhwysol. Er mwyn cyflawni hyn, mae ChAC yn cydnabod bod dull gweithredu a arweinir gan bartneriaid yn hanfodol i lwyddo er mwyn i Gymru ddod yn genedl egnïol lle gall pawb fwynhau chwaraeon am oes.

Ni all Chwaraeon Anabledd Cymru gyflawni newid sylweddol ar ei ben ei hun ac mae angen iddynt ddod â phartneriaid presennol, yn ogystal â phartneriaid newydd, ar y daith gyda nhw. Maent yn herio eu partneriaid a’r dirwedd chwaraeon ehangach i dderbyn a chroesawu cynhwysiant, a thrwy wneud hynny, darparu lefelau uwch fyth o weithgarwch i bobl anabl.

Mae’r prosiect insport yn darparu cymorth i glybiau, cyrff llywodraethu cenedlaethol, awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector eraill.

Mae insport yn brosiect gan Chwaraeon Anabledd Cymru a ddarperir gyda chefnogaeth Chwaraeon Cymru, sydd â’r nod o gefnogi’r sectorau gweithgaredd corfforol, chwaraeon a hamdden i ddarparu pobl anabl yn gynhwysol. Mae rhaglen CRhC insport yn rhan o brosiect insport ehangach, sy’n anelu at gefnogi’r sectorau gweithgaredd corfforol, chwaraeon a hamdden i ddarparu pobl anabl yn gynhwysol.

Pecyn cymorth yw insport, a ddatblygwyd ac a gyflwynir gan Chwaraeon Anabledd Cymru, i gefnogi datblygiad meddwl, cynllunio, datblygu a chyflawni cynhwysol gan bawb yn y sefydliad partner fel y byddant yn y pen draw yn darparu ar draws y sbectrwm i bobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl, yn pa lefel bynnag y dymunant gymryd rhan neu gystadlu.

Y bwriad yw cychwyn ac yna cefnogi newid diwylliannol o ran yr ymagweddau sydd gan y sectorau tuag at bobl anabl, a chefnogi’r gwaith o ganfod dealltwriaeth o’r hyn y mae cynhwysiant yn ei olygu iddynt hwy fel casgliad o sefydliadau. Y canlyniad yw bod cyfleoedd yn cael eu hehangu, cyfranogiad yn cynyddu, pobl anabl yn dod yn fwy actif ac yn ymgysylltu (naill ai fel chwaraewyr, neu swyddogion, hyfforddwyr, neu wirfoddolwyr), ac rydym ar y cyd yn cyflawni gweledigaeth y sector ar gyfer cenedl sydd wedi gwirioni ar chwaraeon am oes. , ac un sy'n cynnwys llawer o bencampwyr.

Mae'r rhaglen yn cynnwys 4 Safon gynyddrannol (Rhuban, Efydd, Arian ac Aur), y mae cyfres o nodau wedi'u nodi yn eu herbyn.

Cefnogaeth Chwaraeon Anabledd Cymru trwy swyddog achos penodedig i gefnogi pob partner, gan gynnwys ystod o gyrsiau hyfforddi cynhwysiant anabledd, arweiniad, ac adnoddau a all helpu staff, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr i greu amgylchedd mwy cynhwysol i bobl anabl o fewn chwaraeon.

Lansiwyd y prosiect insport i ddechrau yn 2012 i gefnogi partneriaid i ddatblygu eu darpariaeth fel ei fod yn cynnwys pobl ag anabledd.

Dros y 10 mlynedd diwethaf mae’r prosiect wedi parhau i ddatblygu i weithio gydag ystod ehangach o bartneriaid gan gynnwys 27 o Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol Cymru, pob un o’r 22 awdurdod lleol, 8 mudiad 3ydd Sector gan gynnwys yr Urdd, a thros 500 o glybiau cymunedol.

Mae nifer o glybiau wedi llwyddo i gyrraedd safon Aur insport, ym mhob cornel o Gymru ac ar draws ystod eang o chwaraeon gan gynnwys gymnasteg, sboncen a phêl-droed.

Gellir dod o hyd i'r cyfleoedd clwb hyn trwy ein darganfyddwr clwb:https://disabilitysportwales.com/cy-gb/ymuno/clybiau

Dysgwch fwy am y rhaglenni insport a sut y gallant gefnogi eich sefydliad:https://disabilitysportwales.com/cy-gb/rhaglenni/insport

 


Pynciau yn yr erthygl hon:
CyffredinolChwaraeon CymunedolLlwybr Perfformiadinsport Third SectorGoldinsportUrdd

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: