dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd

Welsh Gymnastics and Disability Sport Wales representatives celebrate with Welsh Gymnastics' new insport Gold plaque

Tom Rogers (Rheolwr Llywodraethu a Phartneriaeth, Chwaraeon Anabledd Cymru)

"Mae Gymnasteg Cymru wedi dangos ymrwymiad parhaus i dwf darpariaeth benodol i gynhwysol ac anabledd, tra'n gweithio i gefnogi eu rhwydwaith clybiau'n effeithiol i ddarparu darpariaeth gynhwysol sy'n arwain y sector. Ar ôl gweithio ochr yn ochr â nhw wrth iddynt fynd ymlaen yn erbyn safonau NGB insport, maent wedi anelu'n gyson at ddatblygu meysydd o arfer gorau ac i gefnogi partneriaid gyda nodau a rennir.

Wrth lwyddo i ennill gwobr Aur NGB insport, mae Gymnasteg Cymru, ochr yn ochr â rhwydwaith cryf o glybiau cymunedol cynhwysol, wedi dangos yn amlwg ymrwymiad i wneud eu camp yn gymuned i bawb. O ganlyniad, gall pobl anabl sydd â diddordeb mewn cymryd rhan, hyfforddi, a gwirfoddoli mewn gymnasteg fod yn hyderus y byddant yn mwynhau profiad croesawgar a gwerthfawr.

Rwy'n edrych ymlaen at barhau i weithio mewn partneriaeth gyda Gymnasteg Cymru wrth iddyn nhw barhau i ddatblygu'r cyfleoedd i bawb gymryd rhan mewn gymnasteg, a'r nod o sicrhau bod gymnasteg yn gwbl gynhwysol."

Fiona Reid (Prif Swyddog Gweithredol, Chwaraeon Anabledd Cymru)

"Mae cyflawniad Gymnasteg Cymru o safon NGB Aur insport yn gydnabyddiaeth haeddiannol iawn o'r gwaith y maen nhw wedi bod yn ei wneud i barhau i wella eu darpariaeth gymnasteg fel ei bod yn cynnwys pobl anabl. Hoffwn ddiolch i dîm Gymnasteg Cymru am eu hymroddiad, eu creadigrwydd, a'u penderfyniad i sicrhau eu bod yn cael eu cynnig fel un cywir.  Mae ganddynt glybiau gwych o fewn eu rhwydweithiau, ac maent wedi dysgu gan bartneriaid i barhau i ddatblygu eu gwaith.  Bwriad y pecynnau cymorth insport yw grymuso sefydliadau yn eu hyder yn eu hyder a'u hagwedd at wreiddio diwylliant cynhwysol nid yn unig drwy gydol eu sefydliad, ond hefyd yn yr arweinyddiaeth y maent yn ei ddarparu i eraill. 

Mae cael dau sefydliad Aur NGB insport yng Nghymru bellach yn dangos yn hollol beth sy'n bosib i Gyrff Llywodraethu.  Rydym yn edrych ymlaen at barhau â'r berthynas gyda Gymnasteg Cymru ac Undeb Rygbi Cymru, yn ogystal â gweld mwy o sefydliadau yng Nghymru yn dangos eu hymrwymiad i chwaraeon cynhwysol drwy eu cynnyddsport.  Llongyfarchiadau i Gymnasteg Cymru."

Llongyfarchiadau i'r Gymnasteg Cymru am gyflawni y Safon Aur insport CRC

Bev Smith (Cadeirydd Gymnasteg Cymru)

"Rydym wrth ein bodd ac yn hynod falch o gael ein cydnabod am y gwaith yr ydym wedi'i wneud ar ein taith hyd yma drwy dderbyn y safon Aur.

"Ond mae wastad wedi bod ynglŷn â hynny'n unig, y daith, a dydyn ni ddim ar fin dechrau gorffwys ar ein rhwyfau; Byddwn yn parhau i weithio'n galed i ddatblygu hyd yn oed mwy o gyfleoedd ac i hyrwyddo cynwysoldeb.

"Mae gennym bobl hynod ymroddedig ar draws ein cymuned; ein staff, clybiau a hyfforddwyr sydd wedi gweithio'n ddiflino i'n helpu i roi cyfleoedd i bobl ag anableddau o fewn ein camp ac i ddangos ei fod yn ymwneud mewn gwirionedd â gymnasteg i bawb yng Nghymru."

Rhaglenni insport Chwaraeon Anabledd Cymru

Un o brif flaenoriaethau strategol Chwaraeon Anabledd Cymru yw sefydlu partneriaeth effeithiol ar gyfer diwylliant sector cynhwysol. Er mwyn cyflawni hyn, mae ChAC yn cydnabod bod dull gweithredu a arweinir gan bartneriaid yn hanfodol i lwyddo er mwyn i Gymru ddod yn genedl egnïol lle gall pawb fwynhau chwaraeon am oes.

Ni all Chwaraeon Anabledd Cymru gyflawni newid sylweddol ar ei ben ei hun ac mae angen iddynt ddod â phartneriaid presennol, yn ogystal â phartneriaid newydd, ar y daith gyda nhw. Maent yn herio eu partneriaid a’r dirwedd chwaraeon ehangach i dderbyn a chroesawu cynhwysiant, a thrwy wneud hynny, darparu lefelau uwch fyth o weithgarwch i bobl anabl.

Mae’r prosiect insport yn darparu cymorth i glybiau, cyrff llywodraethu cenedlaethol, awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector eraill.

Mae insport yn brosiect gan Chwaraeon Anabledd Cymru a ddarperir gyda chefnogaeth Chwaraeon Cymru, sydd â’r nod o gefnogi’r sectorau gweithgaredd corfforol, chwaraeon a hamdden i ddarparu pobl anabl yn gynhwysol. Mae rhaglen CRhC insport yn rhan o brosiect insport ehangach, sy’n anelu at gefnogi’r sectorau gweithgaredd corfforol, chwaraeon a hamdden i ddarparu pobl anabl yn gynhwysol.

Pecyn cymorth yw insport, a ddatblygwyd ac a gyflwynir gan Chwaraeon Anabledd Cymru, i gefnogi datblygiad meddwl, cynllunio, datblygu a chyflawni cynhwysol gan bawb yn y sefydliad partner fel y byddant yn y pen draw yn darparu ar draws y sbectrwm i bobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl, yn pa lefel bynnag y dymunant gymryd rhan neu gystadlu.

Y bwriad yw cychwyn ac yna cefnogi newid diwylliannol o ran yr ymagweddau sydd gan y sectorau tuag at bobl anabl, a chefnogi’r gwaith o ganfod dealltwriaeth o’r hyn y mae cynhwysiant yn ei olygu iddynt hwy fel casgliad o sefydliadau. Y canlyniad yw bod cyfleoedd yn cael eu hehangu, cyfranogiad yn cynyddu, pobl anabl yn dod yn fwy actif ac yn ymgysylltu (naill ai fel chwaraewyr, neu swyddogion, hyfforddwyr, neu wirfoddolwyr), ac rydym ar y cyd yn cyflawni gweledigaeth y sector ar gyfer cenedl sydd wedi gwirioni ar chwaraeon am oes. , ac un sy'n cynnwys llawer o bencampwyr.

Mae'r rhaglen yn cynnwys 4 Safon gynyddrannol (Rhuban, Efydd, Arian ac Aur), y mae cyfres o nodau wedi'u nodi yn eu herbyn.

Cefnogaeth Chwaraeon Anabledd Cymru trwy swyddog achos penodedig i gefnogi pob partner, gan gynnwys ystod o gyrsiau hyfforddi cynhwysiant anabledd, arweiniad, ac adnoddau a all helpu staff, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr i greu amgylchedd mwy cynhwysol i bobl anabl o fewn chwaraeon.

Lansiwyd y prosiect insport i ddechrau yn 2012 i gefnogi partneriaid i ddatblygu eu darpariaeth fel ei fod yn cynnwys pobl ag anabledd.

Dros y 10 mlynedd diwethaf mae’r prosiect wedi parhau i ddatblygu i weithio gydag ystod ehangach o bartneriaid gan gynnwys 27 o Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol Cymru, pob un o’r 22 awdurdod lleol, 8 mudiad 3ydd Sector gan gynnwys yr Urdd, a thros 500 o glybiau cymunedol.

Mae nifer o glybiau wedi llwyddo i gyrraedd safon Aur insport, ym mhob cornel o Gymru ac ar draws ystod eang o chwaraeon gan gynnwys gymnasteg, sboncen a phêl-droed.

Gellir dod o hyd i'r cyfleoedd clwb hyn trwy ein darganfyddwr clwb:https://disabilitysportwales.com/cy-gb/ymuno/clybiau

Dysgwch fwy am y rhaglenni insport a sut y gallant gefnogi eich sefydliad:https://disabilitysportwales.com/cy-gb/rhaglenni/insport


Pynciau yn yr erthygl hon:
CyffredinolChwaraeon CymunedolLlwybr Perfformiadinsport NGBGoldinsport

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: