dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd

#Inspire montage of Welsh athletes achieving success at the Tokyo 2020 Paralympic Games and Birmingham 2022 Commonwealth Games

Ffurflen #Ysbrydoli

Mae ymgyrch #ysbrydoli Chwaraeon Anabledd Cymru (ChAC) yn ffordd i chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, roi gwybod i ni bod gennych chi botensial i gyflawni mwy mewn para chwaraeon a / neu chwaraeon anabledd.

I’n gwneud yn ymwybodol o hyn, mae gwybodaeth benodol y mae’n rhaid i ni ei chasglu gennych chi nawr (yr wybodaeth ar y ffurflen hon) ac mae ChAC yn casglu hon fel rhan o lunio contract i’ch cefnogi chi. Efallai bod gwybodaeth y bydd arnom ei hangen gennych chi yn y dyfodol, ac efallai y bydd rhaid i ni gael eich caniatâd ar gyfer rhywfaint o’r wybodaeth hon – ond byddwn yn gofyn i chi am hynny pan fydd arnom ei hangen. Os bydd rhaid i ni ofyn am fwy o wybodaeth, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth rydym ei angen, pam rydym ei angen, beth fyddwn yn ei wneud gyda’r wybodaeth, a sut byddwn yn ei chadw wedyn.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth ar y ffurflen hon ar gyfer y canlynol:

  • Ein helpu i ddeall eich potensial a pha chwaraeon sydd gennych chi brofiad ohonynt eisoes.
  • Cysylltu â chi i siarad gyda chi am beth fyddech yn hoffi gallu ei gyflawni mewn chwaraeon

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda phobl eraill yn ChAC (Swyddog Datblygu ChAC efallai, y Prif Weithredwr a’r Swyddog Gweinyddol, ac ati) neu â CRhC (Corff Rheoli Cenedlaethol) ar gyfer camp y gallech ymwneud â hi. Os ydym yn rhannu gwybodaeth, byddwn yn gwneud yn siŵr ein bod yn gwneud hynny’n ddiogel a bod y bobl sy’n ei derbyn yn gofalu amdani a hefyd yn ei chadw’n ddiogel.

Gallwch ddweud wrthym am stopio defnyddio neu rannu eich gwybodaeth ar unrhyw adeg, ond gall hyn ein hatal ni rhag gallu eich cefnogi chi hyd eithaf ein gallu. Os ydych chi eisiau i ni stopio defnyddio eich gwybodaeth, cysylltwch ag: inspire@disabilitysportwales.com

Bydd ChAC yn cadw eich gwybodaeth am y cyfnod tra rydych yn ymwneud â ni, ac am 12 mis ar ôl hynny. Os ydych chi eisiau cael mwy o wybodaeth am beth mae hyn i gyd yn ei olygu, cysylltwch â Tîm Llwybr Perfformio ChAC.


Caniatâd

Rydw i wedi cael gwybod am ffurflen gyfeirio #Ysbrydoli Chwaraeon Anabledd Cymru ac rwyf yn rhoi fy nghaniatâd i anfon y manylion hyn.


Manylion y Cyfranogwr
Cyfeiriad


Natur y NamAthletau
Badminton
Beicio
Boccia
Bowls
Caiacio
Canŵio
Chwaraeon dwr
Codi Pwysau
Criced
Cyrlio
Cyrlio Cardair Olwyn
Dawns
Dringo
Ffensio
Golff
Gymnasteg
Hoci
Hoci Sled
Hwylio
Jiwdo
Karate
Marchog
Marchogaeth
Nofio
Paffio
Pêl Raced
Pêl-droed
Pêl-droed Cadair Olwyn
Pêl-fasged
Pêl-fasged Cadair Olwyn
Pêl-rwyd
Pétanque
Polo
Rhywfo
Rygbi
Rygbi Cadair Olwyn
Saethu
Saethyddiaeth
Sboncen
Sgïo
Syrffio
Taekwondo
Tenis
Tenis Bwrdd
Tenis Cadair Olwyn
Triathlon
This site is protected by Google reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: