insport Clwb

Mae’r rhaglen insport Clwb yn rhan o’r proseict insport ehangach, sy’n anelu at helpu’r sectorau gweithgarwch corfforol, chwaraeon a hamdden i gyflawni mewn ffordd sy’n cynnwys pobl anabl.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru’n gwybod bod y rhan fwyaf o oedolion yn cael cyfleoedd chwaraeon o ansawdd gwych mewn amgylchedd clwb ac efallai nad yw pobl anabl am gyfyngu eu cyfranogiad chwaraeon i glwb neu sesiwn ar gyfer chwaraeon anabledd neu nam yn benodol.  Felly, pwrpas insport Clwb yw helpu clybiau i ddatblygu darpariaeth sy’n cynnwys pobl anabl a strwythurau clybiau sy’n darparu’r cyfleoedd gorau i’r gymuned, yn cynyddu cyfranogiad ac aelodaeth, yn galluogi rhannau ehangach o’r gymuned i gymryd rhan mewn rôl rheoli wirfoddol, ac yn parhau i ddarparu chwaraeon gwych ledled Cymru.

Felly, mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi datblygu pecyn cymorth. Ei fwriad yw helpu clybiau i feddwl, cynllunio, datblygu a chyflawni’n gynhwysol er mwyn iddynt allu darparu ar draws y sbectrwm i bobl anabl a phobl heb anabledd yn y pen draw, a hynny mewn amrywiaeth o wahanol fformatau o bosib. Hanfod y pecyn cymorth yw arferion da o gwr i gwr, a bydd hynny’n golygu y bydd clybiau’n cynnig rhagor o gyfleoedd i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Yn debyg i raglenni insport eraill, pan fydd y clwb yn ymuno ag insport Clwb bydd yn cael Swyddog Achos a fydd yn rhoi cymorth i’r clwb drwy gydol y daith.  Mae’r rhaglen yn cynnig pedair Safon gynyddol (Rhuban, Efydd, Arian ac Aur) ac mae cyfres o nodau wedi’u pennu yn erbyn y Safonau hyn.  Ar y Safon Aur yn unig, bydd grŵp o gynrychiolwyr o glwb yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu taith hyd yn hyn i banel annibynnol (a fydd yn cynnwys Chwaraeon Anabledd Cymru, Chwaraeon Cymru ac unigolion eraill sy’n rhan o’r byd chwaraeon).  Mae’r clwb yn dangos y gefnogaeth i bob nod drwy lwytho dogfennau a gwybodaeth berthnasol ar borth pwrpasol, ac wedyn pwrpas cynnwys y cyflwyniad yw dangos i ba raddau mae’r athroniaethau cynhwysiant wedi cael eu gwreiddio drwy’r sefydliad cyfan, y gwahaniaeth mae gweithio tuag at gynhwysiant wedi’i wneud i’r clwb, ac i roi gwybod i bobl sy’n rhan o’r byd chwaraeon yn genedlaethol pa syniadau ac arferion gwych sydd gan y clwb mewn cysylltiad â chynhwysiant.

insport Club Standards

Ar bob Safon, bydd y clwb yn gallu defnyddio logos insport Clwb ar eu deunydd marchnata a chyfathrebu, a bydd yn cael ei hyrwyddo ar wefan Chwaraeon Anabledd Cymru hefyd.  Felly, os bydd pobl anabl yn chwilio am glwb yn eu hardal leol, byddant yn gwybod pa glybiau sydd fwyaf addas i’w anghenion neu eu dymuniadau o ran cymryd rhan mewn chwaraeon.


Yn barod i ddechrau eich taith insport?

Os oes gan eich clwb ddiddordeb mewn dechrau Clwb insport, eisiau mynediad at y pecyn cymorth a'r adnoddau i wella cynhwysedd eich clwb ar gyfer pobl anabl neu os oes gennych unrhyw ymholiadau penodol, llenwch ffurflen y Clwb insport.Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: