National Lottery Football Weekends Ambassador Karen Carney (Left) wth Chloe McBratney and her guidedog Emily at Barry Town

Heddiw bu cyn gapten y Llewesau, Karen Carney MBE, yn hyrwyddo rôl clybiau pêl-droed di-gynghrair Cymru o fewn eu cymunedau ac yn cwrdd â’r hyfforddwraig ysbrydoledig Chloe McBratney.

Yn dathlu Penwythnosau Pêl-droed y Loteri Genedlaethol, roedd Carney yng Nghlwb Pêl-droed Tref y Barri Unedig lle cyfarfu â Chloe sydd wedi’i chofrestru’n ddall, sy’n byw gyda chyflyrau iechyd niferus ac sy’n hyfforddi tîm Pan Anabledd ffyniannus y clwb.

Bydd ymgyrch Penwythnosau Pêl-droed y Loteri Genedlaethol ar draws y pedair gwlad gartref yn sicrhau bod mwy na 100,000 o docynnau ar gael ar sail ‘Prynu Un Cael Un Am Ddim’ i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ar gyfer gemau dethol dros dri phenwythnos ym misoedd Mawrth ac Ebrill.     

Yng Nghymru, bydd yn golygu y bydd pobl yn gallu gwylio gemau yn Uwch Gynghrair Cymru JD a chynghreiriau Gogledd a De Cymru JD am ddim. Y nod yw cael pobl allan i wylio a chefnogi eu tîm lleol, am y tro cyntaf efallai, a phrofi rôl hanfodol y clybiau hyn fel rhan o'u cymuned leol.

Yn anterth y pandemig a phan gaeodd pêl-droed a chwaraeon, roedd clybiau’n brwydro i oroesi wrth iddyn nhw golli incwm y giât a refeniw arall ar ddiwrnod gêm. Fel ymateb, darparodd y Loteri Genedlaethol £12.5 miliwn o gyllid brys i glybiau pêl-droed cymunedol ledled y DU, gan gynnwys Clwb Pêl-droed Tref y Barri Unedig i'w helpu i barhau i weithredu a goroesi..

National Lottery Football Weekend Ambassador Karen Carney at Barry Town United

Dywedodd Karen Carney – sydd, gyda 144 o gapiau am chwarae dros Loegr, y chwaraewraig sydd wedi ennill y nifer mwyaf o gapiau yn Lloegr:

“Mae clybiau fel Clwb Pêl-droed Tref y Barri Unedig yn gwbl hanfodol i’n cymunedau ni ar hyd a lled y DU. O bêl-droed cerdded i dîm pan-anabledd i blant ac oedolion ifanc, mae’n amlwg bod y clwb wrth galon y gymuned. Bwriad Penwythnosau Pêl-droed y Loteri Genedlaethol yw dweud diolch yn fawr wrth chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Roedd y cyllid a aeth i glybiau yn ystod y pandemig yn achubiaeth ac mae’n wych ein bod ni nawr yn gallu cefnogi ein tîm lleol am ddim ac yn ein heidiau.”

Dywedodd Chloe McBratney:

“Roedd mor bwysig ein bod ni wedi cael cyllid gan y Loteri Genedlaethol yn ystod Covid-19 gan ein bod ni’n gymaint mwy na dim ond clwb pêl-droed. Drwy gefnogi'r timau ar y penwythnos, rydych chi'n helpu plant ac oedolion ifanc i chwarae'r gêm maen nhw mor hoff ohoni.

“Unwaith y dechreuodd y pandemig lacio, dod i chwarae pêl-droed oedd yr unig ddihangfa yn aml; lle gallai pawb anghofio am bopeth oedd yn digwydd am awr neu ddwy. Yn ystod y cyfnodau clo, roedd gan rai chwaraewyr gyflyrau corfforol oedd wedi gwaethygu ond maen nhw’n adennill ffitrwydd eto nawr, gan eu bod nhw’n gallu dod yn ôl i chwarae. Mae’r clwb fel teulu – rydyn ni i gyd yn cadw llygad ar ein gilydd ac yn cefnogi ein gilydd ym mhopeth rydyn ni’n ei wneud.”

Roedd Chloe wrth ei bodd yn cwrdd â Karen Carney heddiw:

“Rydw i’n cofio gwylio pêl-droed merched yn y cyfnod hwnnw ac Arsenal oedd y tîm i’w guro. Doedd dim stop arnyn nhw. Karen oedd fy model rôl i wrth i mi dyfu i fyny felly roedd cwrdd â hi heddiw yn wych ac yn brofiad na fydda’ i byth yn ei anghofio.”

Dywedodd Noel Mooney, Prif Weithredwr CBDC:

“Mae gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol rôl hanfodol mewn cefnogi ein gêm genedlaethol ni, yn enwedig ar lefel ddomestig ac ar lawr gwlad. Pêl-droed lleol yw curiad calon ein gêm genedlaethol a’n cymunedau ni ac mae angen dathlu’r cysylltiad yma rhwng clybiau a’u cymunedau lleol. Ni fyddai llawer o’n chwaraewyr ni sydd ar dop eu gêm erbyn hyn lle maen nhw heddiw heb y clybiau yma. Rydw i’n annog pawb i fynd allan a chefnogi eu tîm lleol a does dim gwell amser i wneud hynny na nawr.”

Left to right: Barry Town United Manager Gavin Chesterfield, Karen Carney MBE, FAW Chief Executive Noel Mooney

Dywedodd Rheolwr Clwb Pêl-droed Tref y Barri Unedig, Gavin Chesterfield:

"Roedd y Loteri Genedlaethol yn achubiaeth i lawer o glybiau ledled Cymru. Yma yn y Barri, fe wnaeth y cyllid ein helpu ni i oroesi'r pandemig a dim ond oherwydd chwaraewyr y Loteri Genedlaethol oedd hynny yn bosib felly mae'n wych ein bod ni’n gallu dweud diolch wrthyn nhw gyda'r Penwythnosau Pêl-droed Cenedlaethol ac rydyn ni’n gobeithio gweld llawer o gefnogwyr newydd i lawr ym Mharc Jenner.”

Nod Penwythnosau Pêl-droed y Loteri Genedlaethol yw diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am gamu i’r adwy pan oedd eu hangen fwyaf. Bydd y cynnig arbennig o ‘Prynu Un Cael Un Am Ddim’ ar gyfer y tocynnau ar gael i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ar gyfer gêm yn un o’r 231 o glybiau sy’n cymryd rhan yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.* Bydd y cynnig yn berthnasol i un gêm gartref ym mhob clwb sy’n cael ei chynnal rhwng 19eg Mawrth ac 16eg Ebrill.

Bydd yr ymgyrch yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth â CBDC (Cymdeithas Bêl-droed Cymru), y Gynghrair Genedlaethol, yr FA (y Gymdeithas Bêl-droed), yr SFA (Cymdeithas Bêl-droed yr Alban), NIFA (Cymdeithas Bêl-droed Gogledd Iwerddon) ac mae hefyd yn cael ei chefnogi gan y cyn bêl-droediwr adnabyddus, Ally McCoist.     

I gael gwybod mwy am Benwythnosau Pêl-droed y Loteri Genedlaethol ac i ddod o hyd i'ch gêm agosaf ewch i www.thenationallotteryfootballweekends.co.uk.

Bydd pob clwb yn gyfrifol am ddosbarthu tocynnau ar gyfer ei gêm gartref a bydd manylion am sut i’w hawlio ar gael gan bob clwb. Mae telerau ac amodau yn berthnasol.

Daeth yr arian ar gyfer yr ymgyrch hon, yn ogystal â’r mentrau gyda’r cymdeithasau a’r cynghreiriau pel-droed amrywiol ledled y DU yn ystod Covid, o gronfa hyrwyddo’r Loteri Genedlaethol. Ni chafodd ei ariannu gan arian a ddyrannwyd ar gyfer Achosion Da y Loteri Genedlaethol na gan Camelot.

Mae’r Loteri Genedlaethol hefyd yn gweithio ochr yn ochr â Non-League Day, ymgyrch a sefydlwyd yn 2010 i annog cefnogwyr clybiau sy’n chwarae ar lefelau uchaf y gêm i gefnogi eu clwb lleol neu ddi-gynghrair llai a blasu profiad diwrnod gêm unigryw pêl-droed ar lefel leol.

Mae'r Loteri Genedlaethol wedi chwarae rhan hanfodol bob amser wrth gefnogi chwaraeon elitaidd, cymunedol a llawr gwlad yn y DU. Gan gynnwys pêl-droed, mae'r Loteri Genedlaethol wedi buddsoddi mwy na £5.7 biliwn mewn chwaraeon ar lawr gwlad ers ei sefydlu yn 1994. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rhoddwyd bron i £395 miliwn i achosion da chwaraeon ar lawr gwlad ac elitaidd, gan ariannu popeth o gyfleusterau i feysydd chwarae a chreu cyfleoedd i bawb fod yn actif a gwella eu bywydau drwy chwaraeon.

Mae cyfleoedd eraill i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ym mis Mawrth. Cynhelir Wythnos Agored y Loteri Genedlaethol rhwng 19eg a 27ain Mawrth i ddweud diolch am y mwy na £30 miliwn sy’n cael ei godi bob wythnos gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Mae’r Wythnos Agored yn cynnig mynediad am ddim a gostyngiadau unigryw i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol mewn amrywiaeth o leoliadau sy’n cymryd rhan, gan gynnwys orielau, amgueddfeydd, gerddi, cestyll hanesyddol a stadiymau chwaraeon. Mae Telerau ac Amodau llawn yn berthnasol ac ar gael yn www.nationallotteryopenweek.com


Pynciau yn yr erthygl hon:
Chwaraeon CymunedolChloe McBratneyPêl-droed

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: