Ymuno

Dewch o hyd i'ch Clwb insport agosaf

Mae mwy na 170 o glybiau ar draws y wlad wedi cyrraedd Safon RhubanClwb insportneu uwch, gan ddarparu cyfleoedd cynhwysol ac anabledd-benodol ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Mwy na miliwn o gyfleoedd

Yn 2019 cefnogodd Chwaraeon Anabledd Cymru dros filiwn o gyfleoedd i bobl anabl gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Gyda dros 750 o glybiau a sesiynau ar draws Cymru, o Saethyddiaeth i Godi Pwysau rydym yn hyderus bod gennym ni gyfle sy’n iawn i chi.

Beth am roi cynnig ar ein hofferyn darganfod clwb i weld pa glybiau a sesiynau sydd ar garreg eich drws! Fel arall, cysylltwch â'ch Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru lleol sydd yno i'ch cyfeirio at y cyfeiriad cywir.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi ymrwymo i gefnogi’r sector chwaraeon i ddod yn fwy cynhwysol, ac rydym bob amser yn chwilio am glybiau newydd, hyfforddwyr newydd a gwirfoddolwyr newydd a all ein helpu i gyflawni’r nod hwn.


Newyddion Cymunedol

Digwyddiadau Cyfres insport

Mae digwyddiadau Cyfres insport yn darparu cyfleoedd chwaraeon cynhwysol i oedolion a phobl ifanc anabl ledled Cymru.

Gyda chefnogaeth ein Partner Cymunedol, AF Blakemore Ltd (SPAR UK), bydd digwyddiadau Cyfres insport yn cael eu cynnal mewn cymysgedd o osodiadau personol a rhithwir. Ewch i'n gwefan Cyfres insport i weld beth sydd ar y gweill.

Ewch i wefan Cyfres insport

A young girl playing Table Tennis at an insport Series event
Swyddogion Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru

Yn eich Awdurdod Lleol

Mae tîm o Swyddogion Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru yn gweithio ar draws y wlad yn helpu pobl anabl i gael mynediad i weithgaredd corfforol (gan gynnwys chwaraeon).

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn chwaraeon eich hun, neu'n rhiant / gwarcheidwad / gofalwr a hoffai weld beth sydd ar gael, cysylltwch â'ch Swyddog Datblygu lleol. Yn yr un modd, os ydych yn glwb ac eisiau gwella eich darpariaeth ar gyfer pobl anabl trwy hyfforddiant neu drwy ymgysylltu â  insport Clwb, mae eich Swyddog Datblygu yma i helpu.

Cysylltwch â'ch Swyddog Datblygu lleol

insport logo
insport Logo
Cynhwysiant + chwaraeon = insport

Mae insport yn brosiect gan Chwaraeon Anabledd Cymru a ddarperir gyda chefnogaeth Chwaraeon Cymru, sydd â’r nod o gefnogi’r sectorau gweithgaredd corfforol, chwaraeon a hamdden i ddarparu pobl anabl yn gynhwysol.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi datblygu fframweithiau i gefnogi Clybiau, Cyrff Rheoli Cenedlaethol (CRhC) ac Awdurdodau Lleol i gyflawni safonau cynhwysiant rhagorol i bobl anabl mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol.

Dysgwch fwy am insport

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: