Cyfleoedd Partneriaeth

Os oes gan eich sefydliad nodau a gwerthoedd sy'n cyd-fynd â'n rhai ni, a'ch bod am ddefnyddio'ch cyllideb Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol neu Nawdd i hybu ymdrechion i wneud Cymru'n fwy cynhwysol, dewch yn bartner gyda Chwaraeon Anabledd Cymru.

insport-Standards.png


Rhaglen insport

Mae cyfle yn bodoli i sefydliad ddod yn Bartner Rhaglen insport. Mae insport yn ceisio ymgorffori arfer cynhwysiant anabledd gorau mewn clybiau, Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol, awdurdodau lleol, sefydliadau trydydd sector, ac amgylcheddau addysg*.

*Mae insport Addysg yn ei gyfnod cenhedlu ac nid yw wedi cael ei lansio’n gyhoeddus.
 

Dewch yn Bartner insport  ➤


Addysg a Hyfforddiant

Mae nifer o cyfleoedd i gefnogi Rhaglen Addysg a Hyfforddiant Chwaraeon Anabledd Cymru yn bodoli, gan gynnwys:

  • Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd y DU (ar gyfer Hyfforddwyr a Gwirfoddolwyr)
  • Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd y DU (ar gyfer gweithlu Addysg)
  • Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd y DU (i Ddarparwyr Gwasanaethau Hamdden)
  • Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd y DU (ar gyfer Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol)
  • Chwarae Gyda'n Gilydd (Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd ar gyfer oedran 9-11)


Dewch yn Bartner Addysg a Hyfforddiant  ➤

Performance-Pathway_c_dark copy.png


Llwybr Perfformiad

Cefnogi datblygiad rhagoriaeth yng Nghymru trwy cyfle i fod yn Bartner Llwybr Perfformiad. Mae'r system Llwybr Perfformiad yn cefnogi pobl ifanc ac oedolion anabl dalentog i gystadlu mewn para-chwaraeon.
 

Dewch yn Bartner Llwybr Perfformiad  ➤

 


Gŵwyl Para Chwaraeon

Mae’r Ŵyl Para Chwaraeon, a gynhaliwyd gyntaf yn 2022, yn ddigwyddiad chwaraeon para ac anabledd-gynhwysol fel dim arall. Rhaglen gymysg o gyfleoedd ‘roi cynnig’ lawr gwlad ynghyd â digwyddiadau cystadleuol yn cynnwys rhai o athletwyr mwyaf dawnus y byd, mewn un ddinas Gymreig, mewn un wythnos. Gwahoddir pobl anabl a chefnogwyr chwaraeon i Gymryd Rhan, Gwylio, neu'r ddau.
 

Dewch yn Bartner Gŵyl Para Chwaraeon  ➤

insport Series logo

Partner Cymunedol

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn falch o weithio gydag AF Blakemore & Son Ltd (SPAR UK) fel ein Partner Cymunedol. Mae'r bartneriaeth hon yn cefnogi cyflwyno digwyddiadau Cyfres insport ledled y wlad sy'n creu cyfleoedd i bobl anabl ddod i roi cynnig ar chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

dsw_spar_hc.svg

DSW x SPAR


Sefydliadau sy'n Aelodau

Mae gan Ffederasiwn Chwaraeon Anabledd Cymru nifer o sefydliadau sy'n aelodau. Nid yw FfDSW yn sefydliad sy'n rhoi grantiau, ond mae'n cefnogi gyda rhoddion lle bo’n bosibl i gefnogi datblygiad parhaus o gwaith y sefydliadau hyn o fewn y sector. Bydd buddsoddiad pellach gan Bartner Masnachol yn sicrhau y gall gwaith y sefydliad hwn barhau i dyfu.

Dewch yn bartner a chefnogwch:

  • Special Olympics Wales
  • Wales Deaf Sports
  • Welsh Association of Visually Impaired Bowlers
  • Welsh Paraplegic and Tetraplegic Sports Association
  • Welsh Sports Association for People with Learning Disability


Dewch yn Bartner Aelod Sefydliad ➤


Oes gennych chi syniad gwahanol?

Os oes gennych chi syniad sut yr hoffech chi ddod yn bartner masnachol i Chwaraeon Anabledd Cymru neu gydweithio â Chwaraeon Anabledd Cymru nad yw wedi’i restru uchod, cysylltwch â’n Tîm Partneriaethau:

message   Cysylltwch â'r Tîm Partneriaethaumessage   Cysylltwch â'r Tîm Partneriaethau

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: