Cyfarwyddyd ar gyfer Marchnata Cynhwysol


Pam gwneud cyfathrebu yn hygyrch?

23% o’r boblogaeth oedran gweithio (16 i 64 oed) yng Nghymru yn ystyried eu hunain fel pobl â nam. Dyna 713,000 o bobl.
Ffynonellau: Stats Wales: Summary of economic activity in Wales by year and disabled status.

1 o bob 12 (8%) o ddynion, a 1 o bob 200 (0.5%) o merched yn y DU â diffyg golwg lliw (Dall i Liw)​​​​​​. Mae hyn yn cynrychioli tua 133,000 o bobl yng Nghymru.
Ffynonellau: NHS.uk

1 o bob 8 (12%) o boblogaeth Cymru heb gyrraedd Lefel 1 mewn sgiliau llythrennedd sylfaenol. Dyna 380,000 o bobl.
Ffynonellau: Institute of Welsh Affairs 2015

63% o Oedolion Anabl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon lai nag unwaith yr wythnos.
Ffynonellau: Active Wales Survey 2018


Sut i gyrraedd eich cynulleidfa

  • Cyfeirio’n benodol at unrhyw gyfleoedd cynhwysol

  • Defnyddio amrywiaeth o sianelau cyfathrebu – Cyfryngau Cymdeithasol, Papurau Newydd, Radio, sefydliadau ac elusennau anabledd

  • Nodi’n glir sut gall unigolyn ofyn am fformatau adnoddau eraill (cysylltwch â sefydliadau anabledd am gefnogaeth os ydych chi’n ansicr am fformatau)

  • Po fwyaf cynhwysol yw’r adnodd marchnata, y lleiaf tebygol ydyw y bydd rhywun angen fersiwn amgen 

Mae’r datrysiadau yn aml yn fychan ac am bris isel/dim cost. Datblygiadau lluosog a ddatblygir gyda’i gilydd sy’n cael yr effaith fwyaf yn aml o ran hygyrchedd.

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: