Mewn partneriaeth, bydd CIMSPA a Chwaraeon Anabledd Cymru yn gwella’r cyfleoedd i bobl anabl fod yn rhan o weithlu’r sector gweithgaredd corfforol a chwaraeon. Rydym hefyd am weithio ar y cyd i sicrhau bod y sector yn gynhwysol drwy uwchsgilio a gwella hyder y gweithlu i ddarparu cyfleoedd cynhwysol.

Mae'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yma yn ffurfioli'r ymrwymiad i weithio ar y cyd ar ddatblygu safonau proffesiynol, safonau defnyddio, grŵp mewnwelediad y gweithlu, a bod yn ddarparwr hyfforddiant cymeradwy.


Dywedodd Fiona Reid, Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Anabledd Cymru:

“Rydym wedi gweithio’n agos gyda CIMSPA dros y blynyddoedd drwy grŵp Dysgu Chwaraeon Anabledd a Gweithgarwch Corfforol y DU, ac mae’n gyffrous iawn cael partneriaeth bellach ar waith. Bydd y bartneriaeth yn rhoi mwy o gyfle i ni gefnogi'r sector i adeiladu gweithlu anabl ac sy’n cynnwys pobl anabl. Rydyn ni'n gwybod bod angen i ni gydweithio i alluogi hyn, ac mae hwn yn gydweithrediad cryf a chynhyrchiol bydd yn gwneud gwahaniaeth."


Dywedodd Colin Huffen, Cyfarwyddwr Cyswllt Polisi yn CIMSPA:

“Gweledigaeth CIMSPA yw llunio sector chwaraeon a gweithgaredd corfforol cydnabyddedig, gwerthfawr a chynhwysol y gall pawb fod yn rhan ohono. Felly mae gallu ffurfioli ein perthynas â Chwaraeon Anabledd Cymru a chydweithio i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau ar gyfer pobl anabl sy’n gweithio neu’n cymryd rhan yn y sector yn bwysig iawn.

Mae ein dirnadaeth yn dweud wrthym, yn y gweithlu chwaraeon a gweithgaredd corfforol, fod gan ganran lai o bobl anabledd o gymharu â sectorau eraill. Mae gweithio gyda ChAC i gynyddu argaeledd ac ymwybyddiaeth o gyfleoedd dysgu a datblygu perthnasol o safon sy’n galluogi pawb i wireddu eu potensial llawn yn gam cadarnhaol arall ymlaen at gyflawni sector mwy amrywiol a phroffesiynol.”


Pynciau yn yr erthygl hon:
CyffredinolCIMSPA

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: