Mae nifer o sefydliadau wedi parhau i wneud cynnydd mewn arferion cynhwysol i gyfranogwyr anabl. Mae SENSE, Udoit Dance, Pêl-fasged Cadair Olwyn Gogledd Cymru a Byw'n Iach wedi cyrraedd y lefel nesaf yn eu Safon insport Trydydd Sector .

Mae SENSE ac Udoit Dance ill dau wedi dechrau eu taith insport yn ddiweddar ac wedi ennill statws Rhuban. Mae Pêl-fasged Cadair Olwyn Gogledd Cymru a Byw'n Iach wedi symud ymlaen i Efydd.

 

Photo from SENSE. A chair-using participant and non-disabled session facilitator smile at each other. They are wearing helmets and safety harness to support climbing and/or abseiling.

Llun: Sense


Rhaglenni insport Chwaraeon Anabledd Cymru

Un o brif flaenoriaethau strategol Chwaraeon Anabledd Cymru yw sefydlu partneriaeth effeithiol ar gyfer diwylliant sector cynhwysol. Er mwyn cyflawni hyn, mae ChAC yn cydnabod bod dull gweithredu a arweinir gan bartneriaid yn hanfodol i lwyddo er mwyn i Gymru ddod yn genedl egnïol lle gall pawb fwynhau chwaraeon am oes.

Ni all Chwaraeon Anabledd Cymru gyflawni newid sylweddol ar ei ben ei hun ac mae angen iddynt ddod â phartneriaid presennol, yn ogystal â phartneriaid newydd, ar y daith gyda nhw. Maent yn herio eu partneriaid a’r dirwedd chwaraeon ehangach i dderbyn a chroesawu cynhwysiant, a thrwy wneud hynny, darparu lefelau uwch fyth o weithgarwch i bobl anabl.

Mae’r prosiect insport yn darparu cymorth i glybiau, cyrff llywodraethu cenedlaethol, awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector eraill.

Mae insport yn brosiect gan Chwaraeon Anabledd Cymru a ddarperir gyda chefnogaeth Chwaraeon Cymru, sydd â’r nod o gefnogi’r sectorau gweithgaredd corfforol, chwaraeon a hamdden i ddarparu pobl anabl yn gynhwysol. Mae rhaglen CRhC insport yn rhan o brosiect insport ehangach, sy’n anelu at gefnogi’r sectorau gweithgaredd corfforol, chwaraeon a hamdden i ddarparu pobl anabl yn gynhwysol.

Pecyn cymorth yw insport, a ddatblygwyd ac a gyflwynir gan Chwaraeon Anabledd Cymru, i gefnogi datblygiad meddwl, cynllunio, datblygu a chyflawni cynhwysol gan bawb yn y sefydliad partner fel y byddant yn y pen draw yn darparu ar draws y sbectrwm i bobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl, yn pa lefel bynnag y dymunant gymryd rhan neu gystadlu.

Y bwriad yw cychwyn ac yna cefnogi newid diwylliannol o ran yr ymagweddau sydd gan y sectorau tuag at bobl anabl, a chefnogi’r gwaith o ganfod dealltwriaeth o’r hyn y mae cynhwysiant yn ei olygu iddynt hwy fel casgliad o sefydliadau. Y canlyniad yw bod cyfleoedd yn cael eu hehangu, cyfranogiad yn cynyddu, pobl anabl yn dod yn fwy actif ac yn ymgysylltu (naill ai fel chwaraewyr, neu swyddogion, hyfforddwyr, neu wirfoddolwyr), ac rydym ar y cyd yn cyflawni gweledigaeth y sector ar gyfer cenedl sydd wedi gwirioni ar chwaraeon am oes. , ac un sy'n cynnwys llawer o bencampwyr.

Mae'r rhaglen yn cynnwys 4 Safon gynyddrannol (Rhuban, Efydd, Arian ac Aur), y mae cyfres o nodau wedi'u nodi yn eu herbyn.

Cefnogaeth Chwaraeon Anabledd Cymru trwy swyddog achos penodedig i gefnogi pob partner, gan gynnwys ystod o gyrsiau hyfforddi cynhwysiant anabledd, arweiniad, ac adnoddau a all helpu staff, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr i greu amgylchedd mwy cynhwysol i bobl anabl o fewn chwaraeon.

Lansiwyd y prosiect insport i ddechrau yn 2012 i gefnogi partneriaid i ddatblygu eu darpariaeth fel ei fod yn cynnwys pobl ag anabledd.

Dros y 10 mlynedd diwethaf mae’r prosiect wedi parhau i ddatblygu i weithio gydag ystod ehangach o bartneriaid gan gynnwys 27 o Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol Cymru, pob un o’r 22 awdurdod lleol, 8 mudiad 3ydd Sector, a thros 500 o glybiau cymunedol.

Gellir dod o hyd i'r cyfleoedd clwb hyn trwy ein darganfyddwr clwb.

Dysgwch fwy am y rhaglenni insport a sut y gallant gefnogi eich sefydliad.


Dysgwch fwy am Bêl-fasged Cadair Olwyn Gogledd Cymru, SENSE, Udoit Dance a Byw'n Iach yma:

Pêl-fasged Olwyn Gogledd Cymru
Sense
UDOIT Dance Foundation
Bwy'n Iach


Pynciau yn yr erthygl hon:
CyffredinolChwaraeon CymunedolInspiring Storiesinsport Third SectorRibbonBronzeinsport

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: