Interniaeth Rheoli Digwyddiadau

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn chwilio am Intern Rheoli Digwyddiadau uchelgeisiol, deinamig a dyfeisgar i ymuno â'n tîm, i gefnogi'r gwaith o drefnu a chyflwyno rhaglen digwyddiadau cynhwysol.

Yn gyfrifol i: insport Senior Officer

Lleoliad: Hyblyg (o gartref neu Gaerdydd gyda teithio i Abertawe)

Cytundeb: 21 awr yr wythnos, am gyfnod penodol (30 wythnos)

Cyflog: £9.50 yr awr

Dyddiad Cau: 7fed Chwefror 2022 (hanner dydd)

 

Cefndir: Ffederasiwn Chwaraeon Anabledd Cymru (neu Chwaraeon Anabledd Cymru (ChAC)) yw'r sefydliad arweiniol yng Nghymru ar gyfer chwaraeon anabledd a chwaraeon i bobl anabl. Rydym yn gwmni cyfyngedig trwy warant ac yn elusen gofrestredig. Rydyn ni’n rhannu’r weledigaeth ar gyfer chwaraeon yng Nghymru (cenedl egnïol lle gall pawb gael mwynhad oes o chwaraeon) a’n cenhadaeth yw

dylanwadu, cynnwys, ysbrydoli, insport


Rydym yn gwneud hyn trwy ddarparu rhaglenni penodol (rhaglen gymunedol, insport, Hybiau Perfformiad) a gwasanaethau (Addysg a Hyfforddiant ar gyfer y rhai sy’n ymwneud â gweithgaredd corfforol (gan gynnwys chwaraeon)) y bwriedir iddynt gefnogi llwybr o ddewis o ymgysylltu cychwynnol i chwaraeon perfformiad ar y lefel uchaf.

Rydyn ni'n dîm bach o unigolion hynod ymroddedig, angerddol, a'u pwrpas cyffredin yw eiriol dros ymagwedd gynhwysol o fewn y sector.

Datganiadau Gwerth DSW

Byddwch bob amser yn gallu disgwyl i ChAC (fel sefydliad ac unigolion o fewn y tîm):

 • Hyrwyddo Pawb - Rydym yn credu mewn cyfle ystyrlon, amrywiaeth eang a chyflawniad gwych, gyda phobl yn ganolog ym mhopeth rydym yn ei wneud. 
 • Balch o’n Cymreictod - Gyda’n gilydd rydym yn ymroddedig, angerddol a chroesawgar.
 • Gwerthfawrogi Twf - Rydym yn gwrando ac yn dysgu; rydym yn meithrin, rhannu a chefnogi.
 • Tynnu Sylw at Bosibilrwydd - Rydym yn uchelgeisiol, creadigol a dyfeisgar.

 

Y Cyfle:

Interniaeth â thâl am 30 wythnos ar gyfer unigolyn uchelgeisiol, deinamig a dyfeisgar i gefnogi amrywiaeth o bartneriaid i gyflwyno Gŵyl Para Chwaraeon ym mis Awst 2022.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael y cyfle i ymwneud â phob agwedd o gynllunio a chyflwyno'r digwyddiad, gan gynnwys logisteg, cyfathrebu, ac effaith gymunedol ehangach

Byddwch yn gynllunydd diwyd a threfnus, yn ogystal â chefnogwr digwyddiadau ymarferol, a fydd yn dod ag egni a brwdfrydedd i'r rôl newydd hon - gan sicrhau bod profiadau o ansawdd uchel yn cael eu Dyddiad Cau: 7fed Chwefror 2022 (hanner dydd) cyflwyno'n effeithiol trwy lygad am fanylion, agwedd gynhwysol, ac ymdrechgar. am brofiad digwyddiad cadarnhaol i bawb.

Bydd rheoli cydberthnasau hefyd yn hollbwysig yn y rôl hon, felly, dylech fod yn hyderus wrth gysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid, yn fewnol ac yn allanol, gyda'r gallu i negodi i ddod o hyd i atebion.

Mae hwn yn gyfle i ymuno â thîm uchelgeisiol, creadigol a dyfeisgar, hynod ymroddedig sydd â’r pwrpas cyffredin o eiriol dros ymagwedd gynhwysol o fewn y sector. I'r ymgeisydd llwyddiannus bydd y cyfle hwn yn rhoi llwyfan i adeiladu eu gwybodaeth a'u profiad.

Pam ddylech chi wneud cais am y rôl hon?

 • Bod yn rhan o dîm cefnogol, deinamig a rhagweithiol 
 • Polisïau a gweithdrefnau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn
 • Dyraniad gwyliau blynyddol gwych
 • Gweithio i gyflogwr teg ac amrywiol, gyda moeseg a gwerthoedd proffesiynol cryf

Budd-daliadau

 • £9.50 yr awr (21 awr yr wythnos, cyfnod penodol (30 wythnos)) 
 • Bwrsariaeth hyfforddi o £1,000 
 • Pecyn cit tîm

Sut i wneud cais?

Gofynnir i chi lenwi Ffurflen Cais am Gyflogaeth (tudalennau 8 i 13 yn y pecyn hwn) yn amlinellu gwybodaeth sy’n berthnasol i’ch profiad a manylion y swydd sydd wedi’u hamlinellu yn y Disgrifiad Rôl (tudalennau 5 i 7 yn y pecyn hwn).

Os hoffech chi gyflwyno'r Ffurflen Cais am Gyflogaeth drwy fideo Iaith Arwyddion Prydain, cofiwch wneud hynny, gan gynnwys yr holl wybodaeth sy’n ofynnol.

Hefyd dychwelwch y Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal (tudalennau 14 i 18 yn y pecyn hwn). Sylwer bod yr wybodaeth hon yn ddienw ac yn gyfrinachol.

Anfonwch yr wybodaeth hon mewn ffeil ar wahân wedi’i hatodi wrth eich e-bost, gyda'r enw CYFRINACHOL. Wedyn caiff yr wybodaeth hon ei gwahanu oddi wrth eich ffurflen gais a'i hystyried YN UNIG ar gyfer monitro cydraddoldeb prosesau a demograffeg ChAC drwy'r cam recriwtio.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn Gyflogwr Hyderus am Anabledd ac yn croesawu ceisiadau gan bawb sy'n ystyried eu hunain yn gymwys ar gyfer y rôl. Byddwn yn gweithio gyda phob ymgeisydd a chyflogai i sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi i berfformio i'w llawn botensial.

Os hoffech chi drafod ffyrdd eraill o gyflwyno'ch cais, cysylltwch â ni trwy’r manylion isod.

Dylid cyflwyno ceisiadau i office@disabilitysportwales.com

Am ragor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol, a fyddech cystal â naill ai: ebost office@disabilitysportwales.com neu ffoniwch/testun Tom Rogers, 07458031779

Intern_Advert_image.pdf

Intern_Role_Advert_2022.pdf

Intern_Recruitment_Pack_2022_e.docx


Pynciau yn yr erthygl hon:
Job VacancyChwaraeon Cymunedol

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: