Dim ond 18 mis a gymerodd i Beth Munro fynd o roi cynnig ar taekwondo am y tro cyntaf i ennill medal arian yn y Gemau Paralympaidd yn Tokyo – ac yn awr yn yr Ŵyl Para Chwaraeon yn Abertawe (1-7 Awst) mae’r athletwraig elitaidd fuddugol yn gobeithio y bydd eraill yn dilyn yn ôl ei throed ac yn dod i roi cynnig ar bara chwaraeon!

Fel chwaraewraig pêl rwyd dda iawn, roedd Beth yn awyddus i roi cynnig ar chwaraeon eraill a gyda’r nod hwnnw mynychodd ddigwyddiad Cyfres insport a drefnwyd gan Chwaraeon Anabledd Cymru yng Ngogledd Cymru.

Heb unrhyw ddisgwyliadau nac unrhyw syniad go iawn o beth i'w ddisgwyl, cyflwynodd y digwyddiad GO TRIBeth i sawl camp. Cymerodd at y waywffon a symud i Gaerdydd i hyfforddi.

Yno y gwelodd Anthony Hughes MBE, Rheolwr Perfformiad Cenedlaethol Chwaraeon Anabledd Cymru, gryfder a symudiad Beth a’i photensial ym maes crefftau ymladd – ac awgrymodd ei bod yn rhoi cynnig ar taekwondo.

Yn dyner a charedig ei natur, roedd gweld Beth yn cymryd rhan mewn camp ymosod yn anodd – ond roedd Anthony yn iawn wrth i Beth gymryd at taekwondo yn reddfol, er mawr syndod iddi!

Roedd ei chynnydd meteorig o fod yn weithiwr iechyd meddwl i fod yn Baralympiad wedi dechrau.

Enillodd Beth fedal aur yn ei chystadleuaeth ryngwladol gyntaf un, sef twrnamaint Cymhwyso Olympaidd Taekwondo Ewropeaidd 2021 ym Mwlgaria, a sicrhaodd le iddi yn Nhîm Prydain Fawr ar gyfer y Gemau Paralympaidd yn Tokyo.

Roedd yn ymgais gyntaf hynod lwyddiannus yn y Gemau Paralympaidd, wrth i Beth ennill arian yn y categori 58kg K44 – medal Paralympaidd taekwondo gyntaf y DU!

Mae’r llwyddiant wedi parhau yn 2022, gyda Beth yn ennill aur ym Mhencampwriaethau Ewrop ym Manceinion ac arian yn y Grand Prix Para Taekwondo cyntaf yn Rhufain.

Beth Munro teaching children Taekwondo exercises

Mae Beth, sydd â Gradd Meistr mewn Seicoleg, wedi gohirio ei gyrfa seicoleg glinigol er mwyn dilyn ei breuddwyd yn y byd chwaraeon ac mae bellach yn targedu aur yng Ngemau Paralympaidd 2024 ym Mharis.

“Pe baech chi wedi dweud cyn mis Hydref 2019 y byddwn i hyd yn oed yn mynd i Gemau Paralympaidd 2021, heb sôn am ennill arian, fe fyddwn i wedi dweud ‘na, dim siawns, dydi hynny ddim i mi’,” meddai Beth.

“Roedd ar y rhestr bwced efallai, ond o dan y pennawd ‘amhosib’, oherwydd doeddwn i byth yn meddwl ei fod yn bosib, a dweud y gwir. 

“Ond os oes gennych chi freuddwyd a bod y cyfle yn codi, cydiwch ynddo gyda’ch dwy law – cydio ynddo ag un llaw, cydio ynddo faint bynnag o freichiau neu goesau sydd gennych chi, ond cydiwch ynddo, oherwydd fe wnes i ac edrychwch i ble mae wedi mynd â fi!

“Rydw i’n falch iawn o gefnogi’r Ŵyl Para Chwaraeon fel model rôl.

“Rydw i eisiau i bobl ifanc gredu bod ganddyn nhw’r gallu, heb ganolbwyntio ar yr anabledd, i wneud yn dda yn y chwaraeon hyn.

“Mae angen i unrhyw unigolyn anabl fanteisio ar y cyfle a meddwl bod breuddwydion yn bosib, oherwydd rydw i’n brawf byw eu bod nhw.”

Am yr Ŵyl Para Chwaraeon (1-7 Awst)

Mae’r Ŵyl Para Chwaraeon wythnos o hyd yn dechrau gyda digwyddiad Cyfres insport ddydd Llun 1 Awst ym Mharc Chwaraeon Bae Abertawe (Prifysgol Abertawe, Lôn Sgeti, Abertawe, SA2 8QB) – a fydd yn darparu cyfleoedd ar lawr gwlad a chyfranogiad cychwynnol i blant, pobl ifanc a oedolion.

Bydd fformat y digwyddiad Cyfres insport yn galluogi cyfranogwyr, hyfforddwyr a rhwydwaith ehangach o wirfoddolwyr i ehangu eu profiadau, cael mynediad at chwaraeon nad ydynt efallai wedi’u hystyried yn rhai sydd ar gael neu’n hygyrch, a ffurfio cysylltiadau â chlybiau lleol gan ddarparu cyfleoedd gwych, cynaliadwy o fewn amgylchedd cynhwysol.  

Bydd mwy nag 20 o chwaraeon ar gael i gyfranogwyr gymryd rhan ynddynt, o athletau i rygbi cadair olwyn, a’r cyfan yn cael eu cyflwyno gan Glybiau insport lleol a Chyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol. Mae’r cyfleoedd hyn i gyd yn cysylltu â llwybr lleol i mewn i glybiau cynhwysol lleol sefydledig (Clybiau insport) o bob rhan o dde orllewin Cymru.

Mae’r Ŵyl Para Chwaraeon ar gael am ddim ac mae gwybodaeth a manylion cofrestru ar gael yn: parasportfestival.co.uk

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Paul Evans, Swyddog Cyfathrebu ChAC, ar: paul@lloydbell.co.uk / 07710 743167


Pynciau yn yr erthygl hon:
insport SeriesinsportTaekwondo

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: